Aktualności

WEG – kolej na WKKW i rajdy długodystansowe

29 sierpnia 2014 · Kategoria: Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa: ,

Ekipa naszych dre­sa­ży­stów jest już w dro­dze do domu. Ich miej­sce na czwo­ro­bo­ku zaję­li wkkw-iści. Wczoraj roz­po­czę­ła się pierw­sza pró­ba ujeż­dże­nia, w któ­rej wystar­to­wa­ło dwóch naszych zawod­ni­ków: Jerzy Krukowski – aktu­al­ny v‑ce Mistrz Polski i Marta Dziak-Gierlicz. Oboje star­to­wa­li na koniach pol­skiej hodow­li. Apokalipsa „M” sp (Paradys KWPN – Amhara sp / Le Voltaire KWPN), któ­rą dosia­da Jerzy Krukowski, to 11-letnia klacz wyho­do­wa­na w SK Moszna. Na tej kla­czy, w zeszłym roku, zawod­nik zdo­był Mistrzostwo Polski, w tym wywal­czył sre­bro. Vacat m (Veritas 6 xo – Valagia xx / Chiavari xx) Marty Dziak-Gierlicz to mało­pol­ski 14-letni wałach hodow­li SK Janów Podlaski. Ostatnim ogrom­nym suk­ce­sem tej pary było trze­cie miej­sce w bar­dzo trud­nym 3‑gwiazdkowym kon­kur­sie CCI3* roze­gra­nym pod­czas tego­rocz­ne­go Strzegom Horse Trials.

Czworobok lepiej poko­na­ła Marta Dziak-Gierlicz, uzy­sku­jąc wynik 58,11%, co daje jej jak na razie 39. miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej. Przed nami jesz­cze start Jacka Jeruzala.

Starty kon­ty­nu­ują pol­scy zawod­ni­cy reini­gu i para-ujezdżenia. Wczoraj odby­ła się mię­dzy inny­mi dru­ga indy­wi­du­al­na kwa­li­fi­ka­cja w reini­gu, w któ­rej wziął udział Rafał Dolata. Otrzymał 211 punk­tów i zajął 18 pozy­cję. Przypomnijmy, że w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej Polska jest na 11. miej­scu z łącz­nym wyni­kiem 632 punk­tów.

Także wczo­raj wystar­to­wa­li zawod­ni­cy raj­dów dłu­go­dy­stan­so­wych. Na kar­ko­łom­nym dystan­sie 160 kilo­me­trów wystar­to­wa­ła Kamila KartRyszard Zieliński. Czekamy na wyni­ki.

Alltech_FEI_WEG_2014

Hodowca i Jeździec