Aktualności

Koniki polskie z Sierakowa z pokazami w Niemieckim Redefin

19 września 2014 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Z wiel­ką rado­ścią infor­mu­je­my o kolej­nym suk­ce­sie mło­dzie­ży i koni­ków z Sierakowa na poka­zach zagra­nicz­nych. Tym razem eki­pa z Stada Ogierów w Sierakowie zapre­zen­to­wa­ła się na dorocz­nych poka­zach koni w Redefin (Meklemburgia) w dniu 14 wrze­śnia 2014. Po majo­wym poka­zie w Marbach – Redefin to kolej­ne sta­do, któ­re zain­te­re­so­wa­ła nasza rodzi­ma koni­ko­wa gru­pa. Wraz z zapro­sze­niem na pokaz zapro­po­no­wa­no zwrot kosz­tów trans­por­tu.

Dzieci i mło­dzież z Sierakowa i oko­lic (w wie­ku od 4 – 18 lat), na 6 kla­czach rasy konik pol­ski aż dwu­krot­nie wystę­po­wa­ły na are­nie w Redefin przy aplau­zie 4000 widow­ni. Młodzieżowa akro­ba­ty­ka jeź­dziec­ka z pocz­tą węgier­ską ucie­szy­ła oko widow­ni i nie­miec­kie­go Ministra Rolnictwa, któ­ry był uprzej­my przy­wi­tać gru­pę, a póź­niej jej pogra­tu­lo­wać. Takie poka­zy to dosko­na­ła oka­zja do pro­mo­cji naszych koni­ków, co spo­tka­ło się z pro­po­zy­cja­mi han­dlo­wy­mi.

Wielką radość spra­wi­li sami gospo­da­rze, któ­rych gościn­ność prze­ro­sła naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia. Stado będzie mia­ło jed­nak szan­sę się odwdzię­czyć pod­czas Walnego Zjazdu ESSA (European State Stud Association) w mar­cu 2015 roku w Sierakowie. Będzie to dosko­na­ła oka­zja do pro­mo­cji nie tyl­ko koni­ków i sie­ra­kow­skie­go sta­da, ale oka­zja do pro­mo­cji pol­skich koni tak­że z innych stad i stad­nin pań­stwo­wych na forum ogól­no­eu­ro­pej­skim w orga­ni­za­cji któ­ra zrze­sza sta­da pań­stwo­we od Rumuni i Bułgarii, przez kra­je Europy środ­ko­wej, aż po Portugalię.

IMG_4635

IMG_4643

IMG_4656

IMG_8015

IMG_8094

IMG_8112

Hodowca i Jeździec