Aktualności

I Mistrzostwa Polski w extreme trailu to już historia

19 września 2014 · Kategoria: Zawody, ·

Pogoda i fre­kwen­cja zawod­ni­ków dopi­sa­ły. Tym samym pierw­sze Mistrzostwa Polski w extre­me tra­ilu (któ­re odby­ły się 13.09. w Komarnie) na pierw­szym w Polsce extre­me hor­se par­ku prze­szły do histo­rii. Zapisali się w niej tak­że pierw­si Mistrzowie Polski.

Podwójną Mistrzynią zosta­ła Maja Grobelna na Broku z Jack’s City Western Team Wrocław (kla­sy tra­il in hand i ama­teur). W kla­sie youth zwy­cię­ży­ła Natalia Matwijów na Olena Dream Bar z BLB Western Horses Komarno a kla­sę open wygra­ła Monika Żak na Napoleonce ze staj­ni White Mare i Stowarzyszenia „Galopuj z nami”. W kon­kur­sie dodat­ko­wym extre­me tra­il race zwy­cię­ży­ła Mira Pawłowicz na Nicponiu ze staj­ni White Mare i Stowarzyszenia „Galopuj z nami”.

Polska Liga Western i Rodeo i BLB Western Horses bar­dzo dzię­ku­ją wszyst­kim zawod­ni­kom i kibi­com za przy­by­cie na I Mistrzostwa Polski w Extreme Trailu. Dziękujemy wolon­ta­riu­szom i spon­so­rom (Benefit, Szałas Muflon, Western Passion, Fundacja FOPiT GOBI, Stowarzyszenie Extreme Horse Riders) za pomoc w orga­ni­za­cji zawo­dów. Dziękujemy tak­że Panu Kamilowi Kowalskiemu – wój­to­wi gmi­ny Janowice Wielkie za patro­nat hono­ro­wy oraz por­ta­lo­wi wwr.com.pl za patro­nat medial­ny. Więcej infor­ma­cji na plwir.pl a zdjęć na www.jelonka.com.

IMG_1206 IMG_1226 IMG_1254 IMG_1315 IMG_1396 IMG_1416 IMG_1425 IMG_1474 IMG_1584

Hodowca i Jeździec