Aktualności

Kwiatek zwyciężył MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi

19 września 2014 · Kategoria: MPMK, Powożenie, · Rasa:

W week­end 12 – 14 wrze­śnia, w Ośrodku Sportów Konnych w Kwiekach, odby­ły się Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi. Czołowe miej­sca na zawo­dach nale­ża­ły do zawod­ni­ka Stada Ogierów w Książu – Bartłomieja Kwiatka.

Kwiatek powo­ził koń­mi we wszyst­kich kate­go­riach wie­ko­wych – 4 let­nim ogie­rem Rodos, 5 let­nią Frezją i 6 let­nią Lawendą. Wszystkie konie są rasy ślą­skiej, a hodow­cą jest Stado Ogierów w Książu.

4 let­ni Rodos (Drab śl. – Regeneracja śl. / Bank śl.) naj­le­piej oce­nio­ny został w pró­bie mara­to­nu. Przez całe zawo­dy poka­zał rów­ną for­mę i zadat­ki na dobre­go konia zaprzę­go­we­go. Ostatecznie po trzech pró­bach został Vice Mistrzem Koni Czteroletnich!

5 let­nia Frezja, wła­sno­ści Grzegorza Świątka, to cór­ka odno­szą­ce­go na zaprzę­go­wej are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej ślą­skie­go ogie­ra Regiment i kla­czy Fuksja śl. / Jogurt śl. Zachwyciła komi­sję sędziow­ską i zgro­ma­dzo­ną publicz­ność od same­go począt­ku. Jest koniem zaawan­so­wa­nym w tre­ning, któ­ry poka­zał ogrom­ną rów­no­wa­gę, chęć do cią­gnię­cia brycz­ki oraz nie­sa­mo­wi­cie efek­tow­ny ruch w kłu­sie. Mimo 5 lat poka­za­ła ogrom­ną doj­rza­łość i ogrom­ny poten­cjał na przy­szłość. Ostatecznie Frezja zosta­ła Mistrzynią Koni Pięcioletnich.

6 let­nia Lawenda [na zdję­ciach] (Arabetto śl. – Lokana śl. / Glöckner old.) – pół­sio­stra ogie­ra Lokan, któ­ra w zeszłym roku zdo­by­ła tytuł Mistrzyni 5‑latków i tym razem poka­za­ła się z bar­dzo dobrej stro­ny. Wygrała kon­kurs ujeż­dże­nia i zręcz­no­ści, a w pró­bie mara­to­nu była dru­ga. Zadziwiała lek­ko­ścią w ruchu oraz ogrom­ną chę­cią do pra­cy. Po trzech pró­bach zosta­ła Mistrzynią Polski Koni Sześcioletnich.

Po raz kolej­ny Stado Ogierów w Książu poka­za­ło, że hodow­la koni ślą­skich, popar­ta odpo­wied­nim tre­nin­giem i dobrą pre­zen­ta­cją na zawo­dach przez Barka Kwiatka daje efek­ty i zmie­rza w pra­wi­dło­wym kie­run­ku. Konie zapre­zen­to­wa­ne na MPMK w Kwiekach na pew­no oglą­dać będzie­my w nie­da­le­kiej przy­szło­ści na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej.

lawenda

dekoracja

Hodowca i Jeździec