Aktualności

Arabskie nadzieje

19 września 2014 · Kategoria: Sprawy hodowlane, · Rasa: ,

Trzynasty dzień wyści­go­wy na Partynicach – w nie­dzie­lę, 21 wrze­śnia 2014 r. – roz­pocz­nie się o godzi­nę wcze­śniej niż dotych­czas. Konie w pado­ku przed pierw­szą goni­twą zapre­zen­tu­ją się o godz. 13:15.

W pro­gra­mie jest sie­dem gonitw: trzy dla arab­skich trzy­lat­ków oraz po dwie dla fol­blu­tów i kłu­sa­ków fran­cu­skich. Mityng otwo­rzy kon­fron­ta­cja dwu­lat­ków peł­nej krwi angiel­skiej, któ­re jesz­cze nie bie­ga­ły. W staw­ce kil­ka cie­ka­wych koni, potom­ków takich zna­ko­mi­to­ści, jak angiel­ski i irlandz­ki der­bi­sta High Chaparral czy nie­miec­ki der­bi­sta Belenus.

W kolej­nym bie­gu zmie­rzą się trzy­let­nie i star­sze fol­blu­ty. Wśród nich mię­dzy inny­mi rewe­la­cyj­na Tuchola, zwy­cięż­czy­ni sprzed dwóch tygo­dni Uczitelka Tanca i daw­no nie­oglą­da­na Pinotage.

Coraz wię­cej ara­bów ma na kon­cie zwy­cię­stwo i przy­by­wa kan­dy­da­tów do wygra­nia Nagrody SK Lesieniec, naj­waż­niej­szej w sezo­nie dla trzy­let­nich koni czy­stej krwi. Kolejna pró­ba cze­ka je w goni­twie I gru­py, a pobie­gną w niej m.in. DajlanEl Mahdi, któ­re na tym pozio­mie rywa­li­zu­ją od dłuż­sze­go cza­su, a tak­że kil­ka koni, któ­re dopie­ro co wygra­ły dru­gą gru­pę i awan­so­wa­ły do pierw­szej.

Interesująco zapo­wia­da się goni­twa szó­sta, z udzia­łem kłu­sa­ków fran­cu­skich, w któ­rej na star­cie sta­nie aż 15 zaprzę­gów. Emocje powin­ny być tym więk­sze, że staw­ka jest bar­dzo wyrów­na­na i prak­tycz­nie każ­de roz­strzy­gnię­cie jest moż­li­we.

Niedziela, 21 wrze­śnia 2014
Początek – godz. 13.15
Wstęp wol­ny! Zapraszamy!

partynice-wyscigi

Hodowca i Jeździec