Aktualności

MŚMK w skokach przez przeszkody, Lanaken 2014 – zakwalifikowane konie

12 września 2014 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, · Rasa: ,,,

Uprzejmie infor­mu­je­my, że nastę­pu­ją­ce konie zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne na Mistrzostwa Świata w Lanaken (sko­ki przez prze­szko­dy) przez Komisję Koordynacyjną. Konie z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi star­tu­ją na tych zawo­dach z tzw. quota PZHK – miejsc gwa­ran­to­wa­nych dla koni z trzech ksiąg stad­nych – sp, wlkp i mało­pol­skiej człon­ków WBFSH. Konie z pasz­por­ta­mi zagra­nicz­nych związ­ków star­tu­ją na pod­sta­wie tzw. dzi­kich kart.

Konie przed­sta­wio­ne w tabe­li zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne tak­że przez Komitet Organizacyjny World Championship for Young Horses w sko­kach przez prze­szko­dy. Rozmowy trwa­ją co do udzia­łu kla­czy La Voltra wlkp, na któ­rej ma star­to­wać zawod­nik nie­miec­ki – Nicoletta Stein.

Informacje zamiesz­czo­ne w tabe­li pocho­dzą z bazy danych PZHK.

Link do listy wszyst­kich koni zaak­cep­to­wa­nych przez OC MŚMK w sko­kach przez prze­szko­dy: hippobase.com

Hodowca i Jeździec