Aktualności

Współpraca PZJ-PZHK

15 września 2014 · Kategoria: Sprawy związkowe, ·

W dniu 10 wrze­śnia w sie­dzi­bie PZJ odby­ło się kolej­ne spo­tka­nie przed­sta­wi­cie­li PZJ (Prezes PZJ Ł. Abgarowicz, R. Wawrzyniak, Ł. Jankowski) i PZHK (Prezes PZHK Z. Jaworski, A. Stasiowski), poświę­co­ne dotych­cza­so­wej i przy­szłej współ­pra­cy obu orga­ni­za­cji.

Zebrani zgo­dzi­li się co do potrze­by pod­pi­sa­nia poro­zu­mie­nia w spra­wie wspól­nej budo­wy upo­rząd­ko­wa­ne­go ryn­ku usług jeź­dziec­kich, obej­mu­ją­ce­go, oprócz już ist­nie­ją­cych, m.in. takie ele­men­ty jak: edu­ka­cja instruk­to­rów rekre­acji i ujeż­dża­czy mło­dych koni, cer­ty­fi­ka­cja ośrod­ków rekre­acyj­nych, cer­ty­fi­ka­cja koni rekre­acyj­nych.
Obie orga­ni­za­cje będą pro­wa­dzi­ły dal­sze pra­ce, któ­re mają na celu uzy­ska­nie peł­nej zgod­no­ści w zakre­sie baz danych koni użyt­ko­wa­nych w spo­rcie jeź­dziec­kim. Wyznaczony ter­min na zakoń­cze­nie tego eta­pu to gru­dzień br. Kolejnym ele­men­tem wspól­nych dzia­łań w zakre­sie współ­pra­cy baz danych będzie wpro­wa­dze­nie obo­wiąz­ku zamiesz­cza­nia danych rodo­wo­do­wych konia oraz infor­ma­cji o hodow­cy i wła­ści­cie­lu konia na listach star­to­wych i w wyni­kach zawo­dów ogól­no­pol­skich, a następ­nie zor­ga­ni­zo­wa­nie sys­te­mu prze­pły­wu wyni­ków zawo­dów do bazy PZJ i bazy PZHK.

Strony potwier­dzi­ły wolę kon­ty­nu­owa­nia współ­pra­cy przy wyda­wa­niu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”. Jednocześnie PZJ wyra­ził zain­te­re­so­wa­nie udzia­łem w przed­się­wzię­ciu pt. „Akademia Hodowcy i Jeźdźca” (daw­ny „Uniwersytet Jeździecki”), ini­cja­ty­wie Fundacji HorseSport i PZHK, któ­rej celem jest szko­le­nie hodow­ców i użyt­kow­ni­ków koni.

Zebrani pod­kre­śla­li rów­nież potrze­bę szko­le­nia sędziów oce­ny sty­lu mło­dych koni, szcze­gól­nie sko­ko­wych, rów­nież przez eks­per­tów zagra­nicz­nych, wycho­dząc z zało­że­nia, że współ­cze­sna hodow­la koni spor­to­wych jest hodow­lą mię­dzy­na­ro­do­wą i powin­na być porów­ny­wal­na nie­za­leż­nie od kra­ju, w któ­rym jest doko­ny­wa­na.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec