Aktualności

Kwalifikacja młodych ogierów rasy hc do wpisu do księgi stadnej

20 października 2014 · Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­to­ko­łem z kwa­li­fi­ka­cji mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpi­su do księ­gi stad­nej, któ­re odby­ły się na tere­nie ZDIZ Odrzechowa i SKH Gładyszów w dniach 16 – 17 paź­dzier­ni­ka.

Hodowca i Jeździec