Aktualności

Ostatni Hodowca i Jeździec w tym roku

9 października 2014 · Kategoria: Wydawnictwo, ·

Na rynek tra­fił ostat­ni tego­rocz­ny numer Hodowcy i Jeźdźca. Jesienne wyda­nie to 144 str. pogłę­bio­nych arty­ku­łów poświę­co­nych bran­ży koń­skiej, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem rela­cji z waż­nych imprez hodowlano-jeździeckich oraz mate­ria­łów poradnikowo-edukacyjnych. Piszą dla nas w HiJ 4/2014 m.in. Ewa Jastrzębska, Zbigniew Jaworski, Adam Jończyk, Ryszard Kolstrung, Henryk Kuhn, Janusz Lawin, Wiesław Niewiński, Andrzej Novak-Zempliński, Grażyna Polak, Monika Słowik, Jan Skoczylas, Anna Stojanowska, Rafał Wawrzyniak i wie­lu, wie­lu innych cenio­nych spe­cja­li­stów. Naprawdę jest co czy­tać.

43okladkaW dobie ogól­nie dostęp­ne­go Internetu nasz kwar­tal­nik sta­ra się wypeł­nić pew­ną misyj­ną lukę – być dopeł­nie­niem narzę­dzi komu­ni­ka­cyj­nych, któ­re dobrze słu­żą konia­rzom, bez pogo­ni za bie­żącz­ką, tanią sen­sa­cją, plot­ka­mi. Stąd na łamach gaze­ty publi­ku­je cała ple­ja­da eks­per­tów hipo­lo­gii, śro­do­wi­sko­wych auto­ry­te­tów, wywa­żo­nych dzia­ła­czy i roz­sąd­nych obser­wa­to­rów.

Pragniemy aby Hodowca i Jeździec dawał satys­fak­cję każ­de­mu doro­słe­mu czy­tel­ni­ko­wi i roz­wi­jał potrze­bę współ­uczest­ni­cze­nia w pro­ce­sie roz­wo­ju prze­my­słu kon­ne­go w Polsce.

Zatem pole­ca­my lek­tu­rę bie­żą­ce­go wyda­nia, gdzie – mamy nadzie­ję – każ­dy znaj­dzie coś sen­sow­ne­go dla sie­bie (patrz spis tre­ści). No i do sie­go roku… A.D. 2015!

Redakcja HiJ

Hodowca i Jeździec