Aktualności

XIII Zjazd Akademii Hodowcy i Jeźdźca

4 lutego 2015 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Szkolenia, ·

Zapraszamy do udzia­łu w Warsztatach „7 gier”, któ­re odbę­dą się w ramach XIII Zjazdu Akademii Hodowcy i Jeźdźca 21 – 22 lute­go 2014, pod­czas Cavaliady w Lublinie. To szko­le­nie dla począt­ku­ją­cych adep­tów natu­ral­ne­go jeź­dziec­twa, dają­ce uczest­ni­kom spoj­rze­nie na świat koni z innej per­spek­ty­wy i szan­sę odkry­cia nowej ścież­ki do osią­gnię­cia har­mo­nii i part­ner­stwa z koniem. Kierujemy je zarów­no do osób z doświad­cze­niem jeź­dziec­kim jak i do świe­żo upie­czo­nych wła­ści­cie­li koni. Zajęcia teo­re­tycz­ne i prak­tycz­ne, oraz symu­la­cje pomo­gą każ­de­mu uczest­ni­ko­wi w mak­sy­mal­ny spo­sób wyko­rzy­stać czas zain­we­sto­wa­ny we wła­sny roz­wój.

Warsztaty skła­da­ją się z czę­ści teo­re­tycz­nej (wykła­dy i symu­la­cje) oraz prak­tycz­nej (pra­cy z koń­mi).

Zagadnienia zajęć teoretycznych:

 • pod­sta­wy filo­zo­fii meto­dy PNH (Parelli Natural Horsemanship)
 • pod­sta­wo­we zagad­nie­nia z psy­cho­lo­gii koni i zacho­wań stad­nych
 • mecha­ni­zmy ucze­nia się koni
 • rela­cja dra­pież­nik – zwie­rzę ucie­ka­ją­ce
 • zasa­dy bez­pie­czeń­stwa
 • pod­sta­wo­wa teo­ria „Siedmiu Gier”

Symulacje:

 • budo­wa­nie komu­ni­ka­cji – zaba­wa
 • pozna­nie wła­ści­wo­ści sprzę­tu do pra­cy meto­da­mi natu­ral­ny­mi
 • ćwi­cze­nia pozy­cji neu­tral­nej, pozy­cji siły oraz blo­ków
 • ręce, któ­re zamy­ka­ją się powo­li i otwie­ra­ją bar­dzo szyb­ko

Symulacje na ujeżdżalni – ćwiczenia wszystkich siedmiu Gier przy użyciu „Ludzkiego Konia”:

 • nauka pra­wi­dło­we­go uży­wa­nia Carrot Sticka
 • aser­tyw­ność vs. agre­sja – nauka sto­so­wa­nia spra­wie­dli­wej Fazy 4
 • nauka tech­nik ustę­po­wa­nia od naci­sku i suge­stii
 • pra­wi­dło­we uży­cie faz

Zajęcia praktyczne z końmi (pokaz):

 • nauka pra­wi­dło­we­go zakła­da­nia kan­ta­ra
 • Gra w Zaprzyjaźnianie
 • Gra w Jeża
 • Gra w Prowadzenie
 • Gra w Jo‐jo
 • Gra w Okrążanie
 • Gra w Chody bocz­ne
 • Gra w Przeciskanie

Prowadzący szkolenie:

Katarzyna Jasińska – pierw­szy w Polsce licen­cjo­no­wa­ny instruk­tor Parelli Natural Horsemanship. Jest wycho­wan­ką naj­lep­szych na świe­cie nauczy­cie­li, m.in. LindyPata Parellich, Karen Rohlf, Waltera Zettle’a oraz dr Roberta Millera.

Szczegóły i zapi­sy: www.ahij.pl

Hodowca i Jeździec