Aktualności

Folwark Toporzysko: Warsztaty nie na jedno kopyto

3 marca 2015 · Kategoria: Inne imprezy, ·

Do Folwarku Toporzysko w naj­bliż­szy week­end (6-8 mar­ca) zja­dą pol­scy i zagra­nicz­ni eks­per­ci pod­kuw­nic­twa. To dosko­na­ła oka­zja, by pod­czas pro­wa­dzo­nych przez nich warsz­ta­tów pogłę­bić swą wie­dzę doty­czą­cą spe­cja­li­stycz­nej opie­ki nad koniem.

Tematem prze­wod­nim trzy­dnio­wych zajęć będzie „Ochwat i nie tyl­ko: rola wła­ści­we­go roz­czysz­cza­nia i kucia. Współpraca leka­rza wete­ry­na­rii z pod­ku­wa­czem”. Szczegółowo omó­wio­na zosta­nie m.in. współ­pra­ca fire­ma­na z pod­ku­wa­czem, a pod­czas zajęć w kuź­ni uczest­ni­cy wyku­wać będą pod­ko­wy con­ca­ve oraz pod­ko­wy na kopy­ta nie­pra­wi­dło­we.

Wysoką jakość pre­lek­cji oraz prak­tycz­nych warsz­ta­tów gwa­ran­tu­ją znaw­cy tema­tu: dr n. wet. Andrzej Bereznowski, lek. wet. Janusz Okoński (obaj są leka­rza­mi wete­ry­na­rii zawo­dów Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej i Polskiego Związku Jeździeckiego) oraz przy­by­ły na tę oko­licz­ność pro­sto z Irlandii mistrz kowal­ski Sam Brennan d.w.c.f. Irlandczyk jest zwy­cięz­cą w wie­lu kla­sach w wyku­wa­niu pod­ków i pod­ku­wa­niu, swą wie­dzą dzie­li się na co dzień w Irish School of Farriery.

Jak się oka­zu­je, temat pod­ku­wa­nia w pol­skim śro­do­wi­sku jeź­dziec­kim budzi wiel­kie zain­te­re­so­wa­nie. Wszystkie miej­sca na warsz­ta­ty zosta­ły zare­zer­wo­wa­ne, a do Folwarku Toporzysko zja­dą się nie tyl­ko pod­ku­wa­cze, ale tak­że leka­rze wete­ry­na­rii oraz stu­den­ci. Wszyscy oni na czas zajęć będą zakwa­te­ro­wa­ni w sły­ną­cym z gościn­no­ści oraz kom­for­to­wych warun­ków Folwarku Toporzysko. To jed­no z naj­le­piej przy­go­to­wa­nych miejsc w całej Polsce dla miło­śni­ków koni. Przesądza o tym pięk­ne poło­że­nie pośród pól i lasów Beskidu Wysokiego, ale przede wszyst­kim – fan­ta­stycz­ne zaple­cze. Ponad 60 koni dosto­so­wa­nych do każ­de­go pozio­mu zaawan­so­wa­nia jeźdź­ca, dwie staj­nie i dwie ujeż­dżal­nie (zewnętrz­na i kry­ta) gwa­ran­tu­ją, że każ­dy z poby­tu w Toporzysku będzie zado­wo­lo­ny.

Patronat medial­ny nad warsz­ta­ta­mi obję­ło pismo „Koń Polski”, dodat­ko­wo doda­jąc całe­mu wyda­rze­niu pre­sti­żo­we­go cha­rak­te­ru.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec