Aktualności

Oświadczenie ws. artykułu pt. „Jak ciężko pracują konie na trasie do Morskiego Oka?”

7 kwietnia 2015 · Kategoria: Wydawnictwo, ·

W zimo­wym wyda­niu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” 1/2015, opu­bli­ko­wa­ny został tekst pt. „Jak cięż­ko pra­cu­ją konie na tra­sie do Morskiego Oka?”, autor­stwa prof. Ryszarda Kolstrunga.
Ponieważ w cią­gu kil­ku minio­nych dni, nie­któ­re z orga­ni­za­cji pro­eko­lo­gicz­nych zaczę­ły dys­try­bu­ować myl­ne infor­ma­cje, jako­by w/w. arty­kuł został sfi­nan­so­wa­ny z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego ergo został usta­lo­ny, napi­sa­ny i opła­co­ny przez pro­du­cen­tów koni­ny, spie­szy­my spro­sto­wać, iż nie ma on z Funduszem nic wspól­ne­go.

Zapewniamy, że w wyni­ku zwy­kłej pro­duk­cyj­nej pomył­ki pod­czas prac nad skła­dem gra­ficz­nym cza­so­pi­sma, z pośpie­chu zosta­ło wsta­wio­ne hasło: Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego, choć cały ów mery­to­rycz­nie pogłę­bio­ny mate­riał prof. Kolstrung prze­ka­zał redak­cji dobro­wol­nie i jest to Jego opi­nia, jako eks­per­ta w spra­wie, wyra­ża­na rów­nież przez sze­ro­kie gro­no pol­skich naukow­ców bran­ży hipo­lo­gicz­nej.

Niniejszym same­go Autora oraz Czytelników prze­pra­szam za całą sytu­acje. Nikt nie miał złej woli i nie chciał wpro­wa­dzać opi­nii publicz­nej w błąd. Polski Związek Hodowców Koni jako wydaw­ca kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” sta­ra się na jego łamach edu­ko­wać i popu­la­ry­zo­wać zagad­nie­nia dot. sze­ro­ko poję­te­go dobro­sta­nu koni. Żywimy nadzie­je, że o to samo cho­dzi wszyst­kim pol­skim konia­rzom – o dobro koni. Temu tak­że mia­ła słu­żyć publi­ka­cja prof. Kolstrunga nawią­zu­ją­ca do trud­ne­go, budzą­ce­go sze­reg kon­tro­wer­sji tema­tu eks­plo­ata­cji koni w trans­por­cie tury­stycz­nym do Morskiego Oka.

W imie­niu wydaw­cy i redak­cji
Michał Wierusz-Kowalski

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec