Aktualności

Małe gwiazdy z Sierakowa pośród wielkich gwiazd z Europy

26 maja 2015 · Kategoria: Inne imprezy, · Rasa:

W dniach 13 – 17 maja Grupa Andrzeja Woźniaka ze Stada Ogierów w Sierakowie (Zakład PR‑H Gałopol, Sp. z o.o. pod nad­zo­rem ANR) wystę­po­wa­ła przed 44 tysią­ca­mi ludzi pod­czas 25-lecia mię­dzy­na­ro­do­we­go festi­wa­lu hipicz­ne­go w Wels – Austria 2015. Podczas kil­ku dni zapre­zen­to­wa­no 530 koni, a wśród nich 5 kla­czy – koni­ków pol­skich ze sta­da ogie­rów w Sierakowie – pod (a w nie­któ­rych akro­ba­cjach nawet nad) mło­dzie­żą w wido­wi­sko­wych akro­ba­cjach. Wels to mia­sto poło­żo­ne w pół­noc­nej czę­ści Austrii, odda­lo­ne od Sierakowa o 800 km, ale dzię­ki uprzej­mo­ści OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim i SO Książ nasza 10 oso­bo­wa i 5‑konna dele­ga­cja mogła zatrzy­mać się na noc­leg na uro­czym tere­nie Stada Ogierów Książ.

W pro­gra­mie oprócz nasze­go wystę­pu odby­ły się poka­zy takich gwiazd jak: Trupa Jehol – Jean-Louis Cannelle, Paul de Oliveira, Team Egetemayr, Grupa wol­ty­żer­ska Ingelsberg EV – wie­lo­krot­ni Mistrzowie Niemiec, Leo Holcknecht – Mistrz Świata we wła­da­niu las­so, Nina Lill ‑w poka­zie wester­no­wym, Tatjana Früh i wie­le innych poka­zów wierz­cho­wych i zaprzę­go­wych.

Oprócz gali poka­zów odbył się Europejski Czempionat Koni Czystej Krwi Arabskiej ECAHO oraz kon­kur­sy ujeż­dże­nia sko­ków przez prze­szko­dy i WKKW. Pośród 230 wystaw­ców tak­że SO Sieraków zapre­zen­to­wa­ło się ze swo­im sto­iskiem. Warto nad­mie­nić, że orga­ni­za­to­rzy przy zapro­sze­niu zade­kla­ro­wa­li pokry­cie kosz­tów dojaz­du zakwa­te­ro­wa­nia ludzi i koni oraz sto­iska pro­mo­cyj­ne­go.

Nasza mło­dzież i koni­ki (naj­młod­sza nasza ama­zon­ka – 8 let­nia Marysia) spodo­ba­ły się sze­ro­kiej publicz­no­ści, a naj­bar­dziej młod­szej czę­ści widow­ni. Była to wspa­nia­ła przy­go­da i świet­na oka­zja do pro­mo­cji nie­zna­nej na tym tere­nie rasy konik pol­ski w poka­zach z dzieć­mi, co tym bar­dziej powo­do­wa­ło wzmo­żo­ne zain­te­re­so­wa­nie i nawią­za­nie kon­tak­tów z przy­szły­mi klien­ta­mi. Był to kolej­ny uda­ny wyjazd sie­ra­kow­skich koni­ków na dużą mię­dzy­na­ro­do­wą impre­zę hipicz­ną. Stado Ogierów w Sierakowie od kil­ku lat pro­mu­je koni­ki pol­skie na naj­więk­szą ska­lę w Europie, zarów­no w użyt­ko­wa­niu wierz­cho­wym z dzieć­mi jak i w zaprzę­gach, co z pew­no­ścią wpły­nie na wzrost zain­te­re­so­wa­nia naszą rasą rodzi­mą o wie­lu cen­nych walo­rach przy­dat­nych w hodow­li i użyt­ko­wa­niu.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z gale­rią foto­gra­ficz­na z tej uro­czy­sto­ści na face­bo­oku.

 

Hodowca i Jeździec