Aktualności

Próba dzielności klaczy

26 maja 2015 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa: ,,,

Informujemy, że wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych koń­czą­ca 60-dniowy tre­ning sta­cjo­nar­ny w:

  • Zakładzie Treningowym w Doruchowie odbę­dzie się w dniu 1 czerw­ca 2015 r. (ponie­dzia­łek) – pla­no­wa­ne roz­po­czę­cie o godz. 11:00.
  • Zakładzie Treningowym w Bogusławicach odbę­dzie się w dniu 2 czerw­ca 2015 r. (wto­rek) – pla­no­wa­ne roz­po­czę­cie o godz. 10:00.

Podczas prób dziel­no­ści oce­nio­na zosta­nie tak­że jezd­ność kla­czy przez jeźdź­ca testo­we­go, któ­rym będzie Łukasz Matla.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec