Aktualności

Weekend Francuski na Służewcu

21 maja 2015 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

Nadchodzący week­end będzie bar­dzo cie­ka­wy dla miło­śni­ków kłu­sa­ków. W cią­gu dwóch dni roze­gra­nych zosta­nie aż 6 gonitw. Najlepsze z nich spo­tka­ją się w nie­dziel­nym wyści­gu o Nagrodę Francji.

Poza bie­giem o Nagrodę Francji inte­re­su­ją­co zapo­wia­da się rywa­li­za­cja pod­czas sobot­niej goni­twy o Nagrodę Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz nie­dziel­ne wyści­gi sulek o Nagrodę Toru Służewiec i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Hodowców i Użytkowników Kłusaków. Miłośnicy koni bie­ga­ją­cych galo­pem rów­nież nie będą mogli narze­kać na brak atrak­cji. Szczególnie cie­ka­wie zapo­wia­da się ostat­nia nie­dziel­na goni­twa, w któ­rej zmie­rzą się na dystan­sie 2200 metrów 4‑letnie konie i star­sze, a wśród nich Predator, NewmanCommander Hall. Jak co week­end z myślą o naj­młod­szych przy­go­to­wa­ny zosta­nie mini plac zabaw przed Trybuną Główną.

W związ­ku z dużym zain­te­re­so­wa­niem Warszawskim Festiwalem Koni Arabskich 2015, któ­ry będzie miał miej­sce na torze w ostat­nią nie­dzie­lę maja (31 maja) uru­cho­mio­na zosta­ła przed­sprze­daż bile­tów m.in. pod­czas Weekendu Francuskiego będzie moż­li­wy zakup bile­tów na to wyda­rze­nie w kasach na Torze Służewiec.

Więcej na stro­nie www.torsluzewiec.pl

Hodowca i Jeździec