Aktualności

W roli głównej konie „PUSZYSTE”!!!

20 maja 2015 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Skoki przez przeszkody, ·

Już za dwa tygo­dnie, w dniach 4 – 7 czerw­ca, odbę­dą się  zawo­dy CSIO 5* w Sopocie w trak­cie któ­rych będzie moż­na obej­rzeć rów­nież poka­zy kon­ne w ramach roku obcho­dów jubi­le­uszu 120-lecia PZHK.

Zapraszamy Państwa na poka­zy kon­ne z udzia­łem koni zim­no­krwi­stych ze Stadniny Koni Nowe Jankowice oraz Stada Ogierów w Kętrzynie.

Prezentacja będzie skła­da­ła się z 3 czę­ści:

  1. kadryl w sul­kach – kadryl pre­zen­to­wać będą mło­de dziew­czę­ta powo­żąc ule­gły­mi ogie­ra­mi, peł­ny­mi wdzię­ku gigan­ta­mi
  2. kadryl pod sio­dłem – ama­zon­ki z KJ w Kętrzynie będą dosia­dać tono­wych smo­ków peł­nych „gra­cji” i posłu­szeń­stwa
  3. poręcz – 8 sprzę­gnię­tych ogie­rów pro­wa­dzić będą masz­ta­le­rze sta­da ogie­rów.

Wszystkie ogie­ry na co dzień speł­nia­ją role repro­duk­to­rów. Wykazują się łagod­nym uspo­so­bie­niem i mimo dużych gaba­ry­tów cechu­ją się spo­koj­nym cha­rak­te­rem.

Tak więc nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia zapew­nio­ne!

IMGP0931

IMGP0880

fot. Marzena Woźbińska

Hodowca i Jeździec