Aktualności

Konie w Warszawskiej Straży Ogniowej

20 maja 2015 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Kultura, ·

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa już w naj­bliż­szą sobo­tę (23 maja) zapra­sza­my Państwa na kolej­ne spo­tka­nie z cyklu „Konie w Warszawie”.

  • godz. 16:00 – Konie w Warszawskiej Straży Ogniowej, poga­dan­kę pro­wa­dzi Jerzy Gutkowski (b. kust. Muzeum Pożarnictwa)

Warszawa, Łazienki Królewskie
sie­dzi­ba Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa („Koszary Kantonistów”).

Rezerwacja miejsc: a.hrynkiewicz@muzeum.warszawa.pl, tel.: 22 522 – 66-38.

Zapraszamy rów­nież do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem pozo­sta­łych wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”.

MLiJ-Konie_w_Warszawie-plakat

Hodowca i Jeździec