Aktualności

Kwiatek podwójnie na podium w Nemcicach!!!

20 maja 2015 · Kategoria: Powożenie, · Rasa:

Bartłomiej Kwiatek w ubie­gły week­end wystar­to­wał na CAI 3* Nemcice u Kolina. Choć kon­ku­ren­cja była dość duża, Kwiatek był jed­nym z fawo­ry­tów. Na CAI zawod­nik wystar­to­wał dwo­ma koń­mi – pod­sta­wo­wym Lokanem i dru­gim koniem – Nigerem.

Już w pierw­szy dzień w kon­kur­sie ujeż­dże­nia, Lokan zmiaż­dżył kon­ku­ren­cję wyni­kiem 37,82 pkt wygry­wa­jąc bez­kon­ku­ren­cyj­nie. Niger upla­so­wał się tuż za podium na 4 pozy­cji. Maraton był na podium – Lokan zajął dru­gie miej­sce, Niger trze­cie – Lokanowi pozwo­li­ło to obro­nić pierw­sze miej­sce po dwóch dniach, a Nigerowi prze­su­nąć się na trze­cią pozy­cję. Konkurs zręcz­no­ści tyl­ko przy­pie­czę­to­wał zna­ko­mi­tą for­mę zawod­ni­ka i koni. Lokan z jed­ną zrzut­ką zwy­cię­żył w całych zawo­dach! Niger poko­nał par­kur na podwój­ne zero sta­jąc na trze­cim miej­cu podium!

Podwójne podium to ogrom­ny suk­ces. Zawodnik po raz kolej­ny potwier­dza, że sta­no­wi ści­słą świa­to­wą czo­łów­kę.

Kolejne zawo­dy to kwa­li­fi­ka­cje do Mistrzostw Świata Młodych Koni – 22 – 24.05.2015 Bogusławice.

Link do wyni­ków.

fot. HIPPOEVENT

fot. HIPPOEVENT

Hodowca i Jeździec