Aktualności

KWZH 2015 – wyniki

19 maja 2015 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, któ­ra odby­ła się w dniach 15 – 17 maja w Poznaniu.

Poniżej, dzię­ki uprzej­mo­ści Ś‑OZHK w Katowicach, udo­stęp­nia­my rów­nież krót­ki film z deko­ra­cji koni wszyst­kich ras. Więcej mate­ria­łów wideo udo­stęp­ni­my wkrót­ce.

Hodowca i Jeździec