Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” – komunikat 2

18 maja 2015 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, · Rasa:

7 – 9 września 2015 r. PAN Popielno i DPT PAN Wierzba

W nawią­za­niu do komu­ni­ka­tu nr 1 uprzej­mie przy­po­mi­na­my auto­rom refe­ra­tów i donie­sień, iż :

  • tek­sty refe­ra­tów oraz donie­sień nale­ży prze­słać dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres Sekretarza Komitetu Organizacyjnego dr inż. Ewy Jastrzębskiej (e‑mail: e.jastrzebska@uwm.edu.pl) naj­póź­niej do dnia 31.05.2015 r.,
  • nie ogra­ni­cza się obję­to­ści refe­ra­tów (mogą one tak­że zawie­rać tabe­le i rysun­ki w kolo­rze czarno-białym, for­ma dowol­na wybra­na przez auto­ra)
  • donie­sie­nia powin­ny być w for­mie ok. 1‑stronicowych stresz­czeń lub w for­mie powszech­nie obo­wią­zu­ją­cej przy zgła­sza­niu komu­ni­ka­tów nauko­wych na zjaz­dy nauko­we, gdzie zazwy­czaj 1 stro­na maszy­no­pi­su obej­mu­je: wstęp, mate­riał i meto­dy, wyni­ki i dys­ku­sję, pod­su­mo­wa­nie i wnio­ski (bez tabel i rysun­ków), wg wzo­ru zamiesz­czo­ne­go na koń­cu komu­ni­ka­tu.

Informujemy, iż ramo­wy pro­gram Konferencji poda­ny w komu­ni­ka­cie nr 1 nie zmie­nił się i przed­sta­wia się nastę­pu­ją­co (w odnie­sie­niu do czę­ści hodowlano-naukowej):

07.09.2015 r. (ponie­dzia­łek) – I Sesja użyt­ko­wa (PAN Popielno):

  • ok. godz. 14:00 roz­po­czę­cie polo­wych prób użyt­ko­wo­ści koni­ków pol­skich (pró­by wierz­cho­we i zaprzę­go­we)

08.09.2015 r. (wto­rek) – II Sesja referatowo-doniesieniowa (DPT Wierzba):

  • Otwarcie Konferencji o godz. 9:30 i pierw­sza część obrad, pod­czas któ­rych prze­wi­dzia­ne jest wygło­sze­nie 5 refe­ra­tów (wystą­pie­nia ok. 25 – 30 min)
  • ok. godz. 1500 cd. obrad (sesja donie­sie­nio­wa): pre­zen­ta­cja donie­sień zgło­szo­nych na kon­fe­ren­cję (wystą­pie­nia ok. 10 – 15 min)

09.09.2015r. (śro­da) – III Sesja hodow­la­na (PAN Popielno):

  • godz. 9:30 prze­gląd hodow­la­ny sta­da pod­sta­wo­we­go gru­py sta­jen­nej, wpis mło­dych ogie­rów i kla­czy do księ­gi koni­ków pol­skich
  • ok. godz. 12:00 wspól­ny wyjazd do rezer­wa­tu: zapo­zna­nie się z rewi­ra­mi byto­wa­nia poszcze­gól­nych tabu­nów, infor­ma­cja nt. pod­sta­wo­wych zasad pro­wa­dze­nia hodow­li rezer­wa­to­wej, obser­wa­cja koni­ków rezer­wa­to­wych.

Inne szcze­gó­ły (zarów­no dla osób wygła­sza­ją­cych refe­ra­ty i donie­sie­nia, jak i wszyst­kich pozo­sta­łych) doty­czą­ce spo­so­bu wno­sze­nia opłat za udział w Konferencji (udzia­łu w poszcze­gól­nych Sesjach), rezer­wa­cji noc­le­gów oraz har­mo­no­gram wystą­pień w sesji refe­ra­to­wej i donie­sie­nio­wej będą poda­ne w komu­ni­ka­cie nr 3, któ­ry zosta­nie roze­sła­ny pod koniec czerw­ca 2015 roku.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Ewa Jastrzębska

Wzór zgła­sza­nia donie­sień.

Hodowca i Jeździec