Aktualności

Powożenie dla początkujących z Bartłomiejem Kwiatkiem

23 czerwca 2015 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia, ·

Bartłomiej Kwiatek to zło­ty mul­ti­me­da­li­sta Mistrzostw Polski w powo­że­niu. Siedmiokrotny zwy­cięz­ca ran­kin­gu Światowej Federacji Jeździeckiej (FEI). V-ce Mistrz Świata z Pratoni del Vivaro. Wielokrotny zwy­cięz­ca wie­lu pre­sti­żo­wych kon­kur­sów powo­że­nio­wych. W ostat­ni week­end lip­ca będzie moż­na zdo­być nową wie­dzę i umie­jęt­no­ści pod okiem mistrza.

Więcej szcze­gó­łów na stro­nie www.horsesport.pl.

Bartek

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec