Aktualności

Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras młp, wlkp i sp w skokach luzem

22 lipca 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, · Rasa: ,,

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­na­mi Ogólnopolskiego czem­pio­na­tu hodow­la­ne­go koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach luzem oraz Ogólnopolskiego czem­pio­na­tu porów­naw­cze­go koni ras mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach luzem, któ­re odbę­dą się w Drzonkowie, w dniach 21 – 22 sierp­nia 2015 r.

Hodowca i Jeździec