Aktualności

XV Święto Konika Polskiego

22 lipca 2015 · Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koników Polskich, Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni i Agroturystycznego Gospodarstwa Ekologicznego „Majdan” zapra­sza­my hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz miło­śni­ków koni­ków pol­skich na: XV Święto Konika Polskiego.
W ramach tej impre­zy odbę­dzie się Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego (WKKP) będą­cy Alternatywną Próbą Dzielności dla Koników Polskich.

WKKP skła­da się z trzech kon­ku­ren­cji:

  • raj­du „Szumi doko­ła las” – roz­gry­wa­ne­go na dystan­sie 20 km na dro­gach leśnych; start indy­wi­du­al­ny, w parach bądź w trój­kach;
  • ścież­ki „Na mazur­skim szla­ku” – na dystan­sie oko­ło 800 m znaj­du­je się 16 – 18 prze­szkód tere­no­wych; start indy­wi­du­al­ny;
  • wyści­gu „Z roz­wia­ną grzy­wą” – odby­wa­ją­ce­go się na tra­wia­stym pod­ło­żu na dystan­sie oko­ło 400 m, start indy­wi­du­al­ny.

XV Święto Konika Polskiego odbę­dzie się 14 sierp­nia w miej­sco­wo­ści Majdan w woj. warmińsko-mazurskim, gmi­nie Ruciane-Nida.

Po szcze­gó­ło­we infor­ma­cje oraz regu­la­min zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my na stro­nę: konikipolskie-majdan.pl

Zgłoszenia pro­si­my kie­ro­wać:

Hodowca i Jeździec