Aktualności

Polskie konie za miliony

17 sierpnia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Zakończone wczo­raj 46. Dni Konia Arabskiego odby­wa­ją­ce się w Stadninie Koni Janów Podlaski przy­nio­sły kolej­ne histo­rycz­ne suk­ce­sy. Na aukcji Pride of Poland padł fan­ta­stycz­ny rekord sprze­da­żo­wy. Klacz Pepita (Ekstern – Pepesza / Eukaliptus) zosta­ła wyli­cy­to­wa­na za kwo­tę 1 mln 400 tys. euro. Ponadto sprze­da­no konie za ponad 4 milio­ny euro, co nie­zbi­cie świad­czy o dobrej kon­dy­cji i doce­nie­niu przez świat pol­skiej hodow­li koni.

Niniejszym Polski Związek Hodowców Koni pra­gnie gorą­co pogra­tu­lo­wać Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jej Spółkom: Stadninom Koni Janów Podlaski, Michałów oraz Białka tego nie­kwe­stio­no­wa­ne­go doko­na­nia, któ­re zna­ko­mi­cie pro­mu­je nasz Kraj i rodzi­mą bran­żę hipo­lo­gicz­ną.

Polska powin­na być dum­na z pol­skich koni czy­stej krwi arab­skiej!

Klacz Pepita Źródło: www.prideofpoland.pl

Klacz PEPITA | Źródło: www.prideofpoland.pl

Hodowca i Jeździec