Aktualności

Transmisja on-line z MPMK w skokach

20 sierpnia 2015 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

W nie­dzie­lę, 23 sierp­nia, o godzi­nie. 8:00 oso­by nie­obec­ne w Drzonkowie zapra­sza­my do oglą­da­nia rela­cji on-line z prze­jaz­dów fina­ło­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy, któ­ra zosta­nie przy­go­to­wa­na we współ­pra­cy z maga­zy­nem Świat Koni. Player trans­mi­sji będzie udo­stęp­nio­ny w niniej­szym wpi­sie.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec