Aktualności

UWAGA! Czempionat Porównawczy koni ras szlachetnych: m, sp i wlkp w Drzonkowie odwołany!

11 sierpnia 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, · Rasa: ,,

Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że ze wzglę­du na nie­wiel­ką licz­bę zgło­szo­nych koni, odwo­ła­ny zosta­je Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras szla­chet­nych: m, sp i wlkp w sko­kach luzem. Jednocześnie infor­mu­je­my, że Ogólnopolski Czempionat koni pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (sp) w sko­kach luzem (oce­na kla­czy i ogie­rów) odbę­dzie się w sobo­tę 22 sierp­nia po zakoń­cze­niu ostat­nie­go kon­kur­su w roz­gryw­kach MPMK.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie prze­pra­sza­my za utrud­nie­nia.

Hodowca i Jeździec