Aktualności

Lista koni zakwalifikowanych do Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Huculskiej

9 września 2015 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Publikujemy listę koni zakwa­li­fi­ko­wa­nych do udzia­łu w Ogólnopolskim Czempionacie Koni Rasy Huculskiej w Regietowie 18 – 20 wrze­śnia 2015 r., a tak­że koni zgło­szo­nych do kon­ku­ren­cji dodat­ko­wych.

UWAGA!
W związ­ku z nowe­li­za­cją prze­pi­sów FEI w dys­cy­pli­nie powo­że­nia, zawod­ni­ków do star­tu w tej dys­cy­pli­nie pro­si­my zgła­szać uwzględ­nia­jąc ww. zmia­ny (szcze­gól­nie roz­dział IV art. 912). Termin zgło­szeń ekip zaprzę­go­wych prze­su­nię­ty zosta­je do 14.09.2015 r.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z:

Hodowca i Jeździec