Aktualności

Stella Pack Ganda wizytówką polskiej hodowli

9 września 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, · Rasa:

W cza­sie zakoń­czo­nych 6 wrze­śnia Mistrzostw Polski w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia w Stajni Bobrowy Staw w Sowiej Woli naj­lep­szym koniem pol­skiej hodow­li oka­za­ła się (dru­gi rok z rzę­du!) dwu­na­sto­let­nia Stella Pack Ganda sp (Celtik  sp – Grammy han. / Glückspilz han.), klacz hodow­li Katarzyny Milczarek-Jasińskiej, a wła­sno­ści zawod­nicz­ki – Anny Łukasik.
Nagrodę spe­cjal­ną Prezesa PZHK w imie­niu prof. Zbigniewa Jaworskiego wrę­czył zawod­nicz­ce redak­tor naczel­ny kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Michał Wierusz-Kowalski.

fot. Julia Świętochowska
www.facebook.com/julia.swietochowska.photography

Hodowca i Jeździec