Aktualności

MJT NEVADOS S mistrzem świata koni 7‑letnich w skokach – wielki sukces polskiej hodowli koni sportowych!

21 września 2015 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Udało się i to z przy­tu­pem. Tak moż­na pod­su­mo­wać występ siwe­go ogie­ra MJT Nevados S na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy w Lanaken 2015 w kate­go­rii koni 7 let­nich – ZWYCIĘSTWO i to w jakim sty­lu! Wygrał w naj­trud­niej­szej z kate­go­rii wie­ko­wych roz­gry­wa­nych na tych pre­sti­żo­wych zawo­dach. 

MJT Nevados S ur. 2008 (Calvados Z Z – Nestia sp / Romualdo KWPN) wpi­sa­ny do księ­gi stad­nej pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi, uro­dził się w stad­ni­nie Stanisława Szurika z miej­sco­wo­ści Liszkowo (woj. kujawsko-pomorskie), któ­ra jest ukie­run­ko­wa­na na hodow­lę koni sko­ko­wych. Jest to syn ogie­ra Calvados Z Z ur. 2001r., po Chellano Z, któ­ry pod Roelfem Brillem wygrał kate­go­rię koni 5 let­nich tak­że na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w Lanaken w 2006 r., a w następ­nym roku zakoń­czył zma­ga­nia w tych Mistrzostwach na wyso­kiej 9 pozy­cji. Niestety jego ostat­ni­mi zawo­da­mi w któ­rych wystar­to­wał były 5* CSI‑W w Oslo w sezo­nie 2010, a dosia­dał go wte­dy Christian Ahlmann.

Matka ogie­ra MJT Nevados S – wyho­do­wa­na w Polsce klacz Nestia S sp ur. 2004, po Romualdo KWPN jest jed­ną z naj­lep­szych matek w lisz­kow­skiej stad­ni­nie. Elegancka, w nowo­cze­snym typie, „popraw­na na spo­dzie”, wyróż­nia­ją­ca się w sko­kach luzem, kry­ta była zawsze ogie­ra­mi z „naj­wyż­szej pół­ki”. MJT Nevados S był źre­bię­ciem bar­dzo żywot­nym, „zanim się uro­dził już pił sia­rę” tak krót­ko cha­rak­te­ry­zu­je go Krzysztof Kierzek, ówcze­sny kie­row­nik tej stad­ni­ny. Właścicielem og. MJT Nevados S jest fir­ma Makrum Jumping Team. Założycielem i wła­ści­cie­lem tej spół­ki jest Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., spół­ka gieł­do­wa, któ­rej Prezesem Zarządu jest p. Rafał Jerzy. Celem Spółki MAKRUM Jumping Team, jest poprzez Mistrzostwa Świata Młodych Koni wypro­mo­wa­nie og. MJT Nevados S, tak aby mógł kon­ty­nu­ować karie­rę spor­to­wą pozo­sta­jąc nadal jej wła­sno­ścią. Do MAKRUM Jumping Team nale­żą tak­że inne konie, któ­rych nazwa poprze­dzo­na jest skró­tem MJT.

MJT Nevados S wyróż­niał się pod­czas wystaw hodow­la­nych oraz kon­kur­sów w sko­kach luzem orga­ni­zo­wa­nych na tere­nie KPZHK w Bydgoszczy. Przez pierw­sze dwa lata karie­ry dosia­dał go Jacek Zagor, a zwień­cze­niem ich pra­cy były dwa tytu­ły na sko­ko­wych Mistrzostwach Polski Młodych Koni odpo­wied­nio w kate­go­rii 4‑letnich (noty: 9.2 oraz 8.8 pkt.) i 5 let­nich (noty 8.4/8.6/8.8). Mając na wzglę­dzie jakość ogie­ra jego wła­ści­ciel zde­cy­do­wał się powie­rzyć go doświad­czo­ne­mu, bel­gij­skie­mu zawod­ni­ko­wi Gregorowi Wathelet. W lutym 2015 roku po raz pierw­szy para ta wystar­to­wa­ła w mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach dla mło­dych koni roz­gry­wa­nych w Vejer de la Frontera, potem star­to­wa­li tak­że w Mistrzostwach Belgii koni 7 let­nich. Zwieńczeniem tego sezo­nu był start w Lanaken w kate­go­rii koni 7 let­nich. Do pierw­szej kwa­li­fi­ka­cji przy­stą­pi­ło 208 naj­lep­szych koni z Europy. Wśród nich para MJT Nevados S / Wathelet zaję­ła 5 pozy­cję z zero­wym kon­tem oraz cza­sem 34.33 sek. Druga kwa­li­fi­ka­cja to miej­sce 23 wśród 50 „czy­stych” par! A ponie­waż w Lanaken liczą się tyl­ko czy­ste prze­jaz­dy (tyl­ko takie konie mają szan­sę dostać się do fina­łu) MJT Nevados S pod walecz­nym Watheletem wystar­to­wa­li w fina­le. Do roz­gryw­ki w kon­kur­sie fina­ło­wym, gdzie stoi par­kur wyso­ko­ści 145 cm., przy­stą­pi­ło 12 par. Wathelet i MJT Nevados S wygra­li i w dobrym sty­lu, i w naj­lep­szym cza­sie – 34.97s. Na kon­fe­ren­cji pra­so­wej po zwy­cię­stwie w MŚMK Gregory tak cha­rak­te­ry­zu­je tego ogie­ra:

cytatW tym sezo­nie roz­po­czę­li­śmy star­ty kon­kur­sa­mi w Sunshine Tour, gdzie ogier ska­kał dobrze. Następnie wystar­to­wa­li­śmy w Mistrzostwach Belgii w Lummen i w roz­gryw­ce mie­li­śmy jed­ną zrzut­kę, ponie­waż MJT Nevados nie przy­wykł do „ści­ga­nia się”. Zanim przy­by­łem do Lanaken, na tre­nin­gach pra­co­wa­łem nad szyb­ko­ścią tego ogie­ra i ten tre­ning odniósł sku­tek. Wiedziałem, że MJT Nevados S jest bar­dzo ostroż­ny i uważ­ny, ale na począt­ku nie byłem pewien czy ma wystar­cza­ją­ce moż­li­wo­ści – teraz ten koń z tygo­dnia na tydzień jest coraz lep­szy! Podczas zawo­dów w Lanaken ska­kał z łatwo­ścią, nawet w Finale, w któ­rym par­kur stał napraw­dę potęż­ny. Ale te wyso­ko­ści nie robi­ły na nim wra­że­nia. Ten koń nie jest na sprze­daż – tak swo­ją wypo­wiedź zakoń­czył Gregory Wathelet.

Bardzo cie­szy fakt, że hodow­ca ogie­ra MJT Nevados S zde­cy­do­wał się zare­je­stro­wać źre­bię w Polskim Związku Hodowców Koni, a nie w zagra­nicz­nych księ­gach. Może wynik spor­to­wy i jego obie­cu­ją­ce star­ty zwró­cą uwa­gę na fakt, że w naszym kra­ju tak­że rodzą się dobre konie spor­to­we. To naj­lep­sza for­ma pro­mo­cji pol­skiej hodow­li i wzór do naśla­do­wa­nia.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my hodow­cy oraz wła­ści­cie­lo­wi.

MJT Nevados S - Wathelet Gregory (BEL) 7 years of age FEI World Breeding Jumping Championships Lanaken 2015 © Hippo Foto - Dirk Caremans 20/09/15

MJT Nevados S – Wathelet Gregory (BEL)
© Hippo Foto – Dirk Caremans

Hodowca i Jeździec