Aktualności

Ostatnia szansa zgłoszenia koni na aukcję „Teraz polskie konie”

13 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, CAVALIADA Tour, Teraz Polskie Konie, ·

26 paź­dzier­ni­ka o godz. 1100 w SK Janów Podlaski odbę­dzie się ostat­nia kwa­li­fi­ka­cja koni na gru­dnio­wą aukcję „Teraz pol­skie konie” w Poznaniu.
Zgłoszenia na spe­cjal­nych for­mu­la­rzach (do pobra­nia tutaj) nale­ży wysy­łać na adres biuro@polturf.pl naj­póź­niej do 22 paź­dzier­ni­ka.

Warunkiem udzia­łu w kwa­li­fi­ka­cji jest oka­za­nie zaświad­cze­nia o nega­tyw­nym wyni­ku badań prze­ciw nie­do­krwi­sto­ści zakaź­nej koni.
Podczas kwa­li­fi­ka­cji Komisja oce­niać będzie konie na pły­cie w pozy­cji stój, w ręku w stę­pie i kłu­sie, pod sio­dłem w trzech cho­dach oraz w sko­kach luzem/pod jeźdź­cem (w przy­pad­ku koni o pre­dys­po­zy­cjach sko­ko­wych lub WKKW). Na miej­scu zosta­ną rów­nież wyko­na­ne pod­sta­wo­we bada­nia, przez leka­rza wete­ry­na­rii wska­za­ne­go przez Organizatorów. Prezentacja koni pod­czas kwa­li­fi­ka­cji zosta­nie utrwa­lo­na w posta­ci zdjęć i fil­mów video. Konie nie­do­wie­zio­ne na kwa­li­fi­ka­cję, a tak­że nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­ne przez Komisję, nie będą mia­ły pra­wa udzia­łu w Aukcji.

Szczegółowe warun­ki aukcji dostęp­ne są na stro­nie www.terazpolskiekonie.pl

Aukcja_TPK-2015

Hodowca i Jeździec