Aktualności

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.! | wpis wyróżniony

2 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: ,,,,,,,,,

Informujemy, że w związ­ku z wej­ściem w życie roz­po­rzą­dze­nia wyko­naw­cze­go Komisji (UE) 2015/262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja konio­wa­tych będzie pro­wa­dzo­na według nowych prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór pasz­por­tu.

Paszporty wyda­ne w poprzed­nich latach są nadal waż­ne, jed­nak szcze­gól­ną uwa­gę zwra­ca­my na zagad­nie­nie iden­ty­fi­ka­cji koni uro­dzo­nych w 2015 roku (okres przej­ścio­wy):

  • Konie uro­dzo­ne do 30 czerw­ca 2015 roku muszą otrzy­mać pasz­por­ty do koń­ca 2015 roku, w innym wypad­ku otrzy­ma­ją dupli­ka­ty lub zastęp­cze doku­men­ty iden­ty­fi­ka­cyj­ne, któ­re wyklu­cza­ją je z łań­cu­cha żyw­no­ścio­we­go.
  • Konie uro­dzo­ne w dru­giej poło­wie 2015 roku mogą być ziden­ty­fi­ko­wa­ne zgod­nie z prze­pi­sa­mi dotych­czas obo­wią­zu­ją­ce­go roz­po­rzą­dze­nia (WE) 504/2008 do koń­ca 2015 roku. Jeśli nie zosta­ną ziden­ty­fi­ko­wa­ne w tym cza­sie wów­czas od 1 stycz­nia 2016 będą iden­ty­fi­ko­wa­ne zgod­nie z prze­pi­sa­mi nowe­go roz­po­rzą­dze­nia UE 2015/262.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z uprosz­czo­nym sche­ma­tem przed­sta­wia­ją­cym
Rodzaje doku­men­tów iden­ty­fi­ka­cyj­nych:

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powięk­szyć

Hodowca i Jeździec