Aktualności

CAVALIADA Poznań pęka w szwach

30 listopada 2015 · Kategoria: CAVALIADA Tour, ·

Bez mała 700 zgło­szo­nych koni. CSI3*-W i CSIYH – potwier­dze­ni. CSI1* musi pocze­kać do ponie­dział­ku. W oświad­cze­niu orga­ni­za­tor dzię­ku­je zawod­ni­kom za zaufa­nie do CAVALIADY i zapo­wia­da waż­ne zmia­ny w przy­szło­rocz­nej edy­cji.

Po raz kolej­ny orga­ni­za­to­rzy prze­ko­na­li się, jak wiel­kie emo­cje wśród zawod­ni­ków budzi CAVALIADA Poznań. Zainteresowanie udzia­łem w CAVALIADZIE tak­że i w tym roku jest duże.

cytatDziękujemy wszyst­kim zawod­ni­kom za zaufa­nie jakie nam oka­zu­ją tak licz­nie apli­ku­jąc o pra­wo star­tu. To dla nas zaszczyt i jed­no­cze­śnie potwier­dze­nie, że nasza pra­ca ma sens. Niestety bio­rąc pod uwa­gę zarów­no treść pro­po­zy­cji zawo­dów, a tak­że moż­li­wo­ści pro­gra­mo­we, z żalem to stwier­dzam, że nie jeste­śmy w sta­nie przy­jąć wszyst­kich uczest­ni­ków zawo­dów.
W poprzed­niej edy­cji, odpo­wia­da­jąc na duże zain­te­re­so­wa­nie star­ta­mi, w pro­gra­mie CAVALIADY poja­wi­ły się zawo­dy na dru­gim par­ku­rze. Tegoroczna fre­kwen­cja potwier­dza koniecz­ność dal­sze­go, kon­se­kwent­ne­go roz­wo­ju tego pro­jek­tu. Dlatego już dziś nosi­my się z zamia­rem, aby od edy­cji 2016 CAVALIADA Poznań była miej­scem roz­gry­wa­nia zawo­dów na trzech par­ku­rach jed­no­cze­śnie.
Tym samym obok uzna­nych zawod­ni­ków, czę­sto gwiazd świa­to­we­go for­ma­tu, szan­se star­tu będą mieć tak­że ci, któ­rzy pod­czas CAVALIADY zdo­by­wać będą doświad­cze­nie, aby w kolej­nych latach móc rywa­li­zo­wać z tymi naj­lep­szy­mi.

Tomasz Kobierski
wice­pre­zes Międzynarodowych Targów Poznańskich
prze­wod­ni­czą­cy Komitetu Honorowego

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z lista­mi zawod­ni­ków:

Hodowca i Jeździec