Aktualności

Wideo-życzenia dla Hodowców

27 listopada 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

Jubileusz 120-lecia Polskiego Związku Hodowców Koni dobie­ga koń­ca. Przed nami ostat­nia, kul­mi­na­cyj­na impre­za wień­czą­ca obcho­dy, czy­li w dniach 10 – 13 grud­nia Cavaliada w Poznaniu. Bogaty reper­tu­ar prze­wi­du­je m.in. Pawilon Polskiej Hodowli, spek­takl pt. 120 lat biało-czerwonych koni, aukcje koni wierz­cho­wych oraz – gwóźdź pro­gra­mu, czy­li uro­czy­stą Gale Obchodów 120-lecia PZHK. Zanim jed­nak spo­tka­my się aby uro­czy­ście świę­to­wać dłu­gą i pięk­ną histo­rię, tra­dy­cję oraz doko­na­nia nasze­go śro­do­wi­ska, popro­si­li­śmy pod­czas listo­pa­do­we­go posie­dze­nia Zarządu PZHK o krót­kie życze­nia.
Oto pogod­ne wypo­wie­dzi – zare­je­stro­wa­ne w for­mie wideo – wybra­nych Członków Zarządu i Kierowników OZHK/WZHK.

Hodowca i Jeździec