Aktualności

Copa-Cogeca za lepszą polityką dotyczącą koniowatych

25 listopada 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

​Copa i Cogeca ape­lo­wa­ły o wpro­wa­dze­nie praw­dzi­wej unij­nej poli­ty­ki w zakre­sie koni, kon­cen­tru­ją­cej się na ich klu­czo­wym zna­cze­niu dla dzia­łal­no­ści na obsza­rach wiej­skich, hodow­li, agro­tu­ry­sty­ki, rol­nic­twa, spor­tu, zdro­wia i tera­pii.

Przewodniczący gru­py robo­czej „Konie” Copa-Cogeca, powie­dział, że trze­ba stwo­rzyć warun­ki dla powsta­nia praw­dzi­wej unij­nej poli­ty­ki w zakre­sie koni. Zwierzęta te odgry­wa­ją klu­czo­wą rolę w gospo­dar­ce i dzia­ła­niach spo­łecz­nych na obsza­rach wiej­skich, wpi­su­jąc się w zdro­wy styl życia. Pozwalają one na wzmoc­nie­nie wzro­stu gospo­dar­cze­go i zatrud­nie­nia, dzię­ki m.in. uatrak­cyj­nie­niu ofer­ty agro­tu­ry­stycz­nej, a tak­że popra­wę zdro­wia i dobre­go samo­po­czu­cia osób upra­wia­ją­cych hip­pi­kę.

Komisja Europejska nie­daw­no uzna­ła wkład sek­to­ra koni w osią­gnię­cie celów stra­te­gii „Europa 2020”. Opodatkowanie jest pierw­szym kro­kiem nie­zbęd­nym do wypra­co­wa­nia praw­dzi­wej euro­pej­skiej poli­ty­ki w spra­wie koni. Dlatego też konie nie mogą być trak­to­wa­ne na rów­ni z inny­mi sek­to­ra­mi rol­ny­mi. Zasady VAT nie pozwa­la­ją na pro­ste, jed­no­znacz­ne i roz­sąd­ne, z gospo­dar­cze­go punk­tu widze­nia, ure­gu­lo­wa­nie kwe­stii sta­wek VAT w sek­to­rze konio­wa­tych.

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cą się refor­mą unij­nej dyrek­ty­wy w spra­wie podat­ku VAT, Komisja Europejska powin­na pod­jąć natych­mia­sto­we dzia­ła­nia i zezwo­lić pań­stwom człon­kow­skim na ogól­ne zasto­so­wa­nie obni­żo­nej staw­ki VAT dla hodow­li i innych dzia­łal­no­ści, doty­czą­cych konio­wa­tych, gdyż wno­szą one wkład w osią­gnię­cie unij­nych celów. Wprowadzenie wszę­dzie ogra­ni­czo­nej staw­ki VAT pozwo­li w spo­sób satys­fak­cjo­nu­ją­cy roz­wią­zać pro­blem bra­ku sta­bil­no­ści pra­wa i przej­rzy­sto­ści aktu­al­nych ram VAT obo­wią­zu­ją­cych w sek­to­rze konio­wa­tych.

Źródło: Farmer.pl

Hodowca i Jeździec