Aktualności

Cześć naszym Mistrzom

29 lutego 2016 · Kategoria: Inne imprezy, ·

W nie­dziel­ne przed­po­łu­dnie na war­szaw­skim Torwarze odby­ło się uro­czy­ste spo­tka­nie poświę­co­ne pol­skim olim­pij­czy­kom. Przedstawiciele MRiRW, ANR, MTP, PZJ i PZHK zło­ży­li ser­decz­ne gra­tu­la­cje i sło­wa uzna­nia naszym wybit­nym jeźdź­com, meda­li­stom igrzysk w Moskwie 1980, Janowi Kowalczykowi, Marianowi Kozickiemu, Wiesławowi HartmanowiJanuszowi Bobikowi. Warto dodać, że wszy­scy wyżej wymie­nie­ni star­to­wa­li na koniach pol­skiej hodow­li.

Fot. Michał Wierusz‐Kowalski

Hodowca i Jeździec