Aktualności

Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich

9 lutego 2016 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w dniach 10 – 12 czerw­ca 2016 roku po raz pierw­szy w Polsce, w SO w Kętrzynie odbę­dzie się Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich. W Czempionacie udział wezmą kla­cze dwu- i trzy­let­nie, ogie­ry dwu­let­nie oraz trzy­let­nie i star­sze z 5 kra­jów – Francji, Belgii, Luksemburga, Szwecji oraz Polski.

Ramowy pro­gram Czempionatu przed­sta­wia się nastę­pu­ją­co:

  • Piątek 10 czerw­ca – kon­fe­ren­cja pt. „Stan i per­spek­ty­wy hodow­li koni ardeń­skich w Europie”. Głos zabio­rą pre­le­gen­ci – przed­sta­wi­cie­le pię­ciu ksiąg ardeń­skich.
  • Sobota 11 czerw­ca – oce­na koni.
  • Niedziela 12 czerw­ca – pre­zen­ta­cja ekip oraz czem­pio­nów i wice­czem­pio­nów, poka­zy kon­ne.

Zainteresowanych pro­si­my o zapo­zna­nie się z Regulaminem Czempionatu.

Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich

fot. Marzena Woźbińska

Hodowca i Jeździec