Aktualności

Pokazy hodowców na Torwarze

8 lutego 2016 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Czempionaty, wystawy i pokazy, ·

Na naj­bliż­szą Cavaliadę w Warszawie Polski Związek Hodowców Koni przy­go­to­wał praw­dzi­wą atrak­cję dla widzów. W pro­gra­mie wystą­pi Stado Ogierów Kętrzyn ze słyn­ną „porę­czą” zło­żo­ną z ogie­rów a potem wido­wi­sko­wy „zim­no­krwi­sy­ty” kadryl sulek. A na deser, przy dźwię­kach praw­dzi­wej orkie­stry stra­żac­kiej z OSP Okuniew z gmi­ny Halinów, histo­rycz­ny pokaz sika­wek kon­nych i sta­rej uprzę­ży z kolek­cji Moniki i Krzysztofa Szusterów. Najmłodsza liczy 110 lat a naj­star­sza pocho­dzi z 1812 roku! Wszystkie spraw­ne do dziś.

Na oczach publicz­no­ści dru­ho­wie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Okuniewa poka­żą jak przed 100 laty gaszo­no poża­ry.
Sikawkami kon­ny­mi powo­zić będą czo­ło­wi pol­scy zawod­ni­cy tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia: Paweł Andrzejewski, Marek Doruch, Jacek Jantoń, Julian Pawlikowski, Justyna Przyborowska, Wiesław Sadowski a cały pokaz przy­go­tu­je i popro­wa­dzi Krzysztof Szuster.

Partnerami wyda­rze­nia są: SO Kętrzyn, Gmina Halinów, OSP Okuniew, Stadnina i Muzeum – M.K.Szuster, Hodowcy: Wiesław SadowskiJacek Jantoń.

zdję­cia z archi­wum Krzysztofa Szustra

Hodowca i Jeździec