Aktualności

Pokaz „Koń spowity tęczą”

5 lutego 2016 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Czempionaty, wystawy i pokazy, ·

W naj­bliż­szy week­end na Cavaliadzie w Lublinie (5 – 7 lute­go br.) z ini­cja­ty­wy Polskiego Związku Hodowców Koni oraz Agencji Nieruchomości Rolnych będzie­my mie­li szan­sę być świad­ka­mi wspa­nia­łe­go wyda­rze­nia arty­stycz­ne­go. Zespół pod batu­tą Ireneusza Kozłowskiego (hodow­cy i czyn­ne­go zawod­ni­ka w dys­cy­pli­nie powo­że­nia) w wido­wi­sku zaty­tu­ło­wa­nym „Koń spo­wi­ty tęczą” poka­że pięk­no, magicz­ny blask i wszech­stron­ne wyko­rzy­sta­nie pol­skich koni.

Program poka­zów prze­wi­du­je trzy czę­ści, któ­re cza­so­wo będą mie­ści­ły się w ok. 30 min. Zaczniemy od lokal­nych kawa­le­rzy­stów – przy­ja­ciół rekon­struk­cji, czy­li sto­wa­rzy­sze­nia, któ­re powo­ła­no do życia w 2011 roku, prze­kształ­ca­jąc się ze Szwadronu Jazdy RP Oddział Terenowy Ziemi Zamojskiej, ist­nie­ją­ce od 2001 roku. Od momen­tu powsta­nia Stowarzyszenie uczest­ni­czy we wszel­kich uro­czy­sto­ściach patrio­tycz­nych zarów­no na ter­nie mia­sta Zamość jak i oko­licz­nych jak Zwierzyniec, Tomaszów Lub., Hrubieszów. W latach 2003 – 2014 orga­ni­zo­wa­ło insce­ni­za­cje: Bitwa pod Stefankowicami powie­rzo­ną do reali­za­cji przez Starostwo Hrubieszów, Obrona Twierdzy Zamość jako part­ner Zamojskiego Bractwa Rycerskiego. Jedną z naj­waż­niej­szych uro­czy­sto­ści dla Stowarzyszenia jest rocz­ni­ca Bitwy pod Komarowem, któ­rej data sta­no­wi jed­no­cze­śnie świę­to 9 Pułku Ułanów Małopolskich, któ­re­go bar­wy noszą uła­ni oddzia­łu. Jedną ze sztan­da­ro­wych imprez rekon­struk­cyj­nych była insce­ni­za­cja bitwy pod Panasówką w jej 150 rocz­ni­cę, powie­rzo­ną przez Starostwo Powiatowe w Zamościu. Stąd wnio­sek, że człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia reali­zu­ją zada­nia i insce­ni­za­cje z okre­sów XVII wie­ku, okre­su Powstań Narodowych, lat 1918 – 1920 oraz 1939 – 1945. Członkowie uczest­ni­czą w wie­lu Kawaleryjskich Zawodach Militarnych zdo­by­wa­jąc czo­ło­we miej­sca oraz coraz więk­sze doświad­cze­nie. To musi wystrze­lić… :)

Potem będzie uni­ka­to­wy kadryl do muzy­ki kla­sycz­nej (ama­zon­ki wierz­chem i zaprzęg czte­ro­kon­ny). Tutaj w rolach głów­nych wystą­pią dwie damy: Dorota Urbańska (jeź­dziec, tre­ner II kla­sy, sędzia ujeż­dże­nia, wie­lo­krot­na meda­list­ka MPMK w ujeż­dże­niu oraz meda­list­ka Halowych Pucharów Polski i Mistrzostw Warszawy i Mazowsza) oraz Natalia Kozłowska (meda­list­ka Halowego Pucharu Polski w ujeż­dża­niu, meda­list­ka MPMK w ujeż­dże­niu), któ­rym będzie „z lotu kozła” towa­rzy­szył rodzy­nek, dżen­tel­men, wspo­mnia­ny już wcze­śniej reży­ser Irek Kozłowski (meda­li­sta Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata zaprzę­gów paro­kon­nych, repre­zen­tant Polski w kate­go­rii zaprzę­gów czte­ro­kon­nych na Światowych Igrzyskach Jeździeckich w Normandii 2014 oraz na Mistrzostwach Europy w Aachen 2015). Układ cho­re­ogra­ficz­ny, sce­no­gra­fia a tak­że kostiu­my pozo­sta­ją pil­nie strze­żo­ną tajem­ni­cą – mają być spe­cjal­ną nie­spo­dzian­ką dla lubel­skiej publicz­no­ści… :)

Następnie nasza duma naro­do­wa – ara­by z Białki. Zaczaruje nas pre­zen­ta­cja koni czy­stej krwi arab­skiej z Państwowej Stadniny Koni Białka. Siwa Perforia – trzy­let­nia klacz, któ­ra zaczę­ła swo­ją karie­rę poka­zo­wą w 2014 roku pla­su­jąc się w pierw­szych piąt­kach na Wiosennym Pokazie Młodzieży w Białce, Narodowym Pokazie w Janowie Podlaskim oraz na Al. Kalediah European Arabian Horse Festiwal zarów­no w 2014 jak i w 2015 roku. Gniada Celita – mło­dziut­ka, nie­speł­na dwu­let­nia klacz, któ­ra już zazna­czy­ła swo­ją obec­ność na rin­gach poka­zo­wych. W 2015 roku była pre­zen­to­wa­na na Tulip Cup w Holandii, Wiosennym Pokazie Młodzieży w Białce, Narodowym Pokazie w Janowie Podlaskim oraz na Al. Kalediah European Arabian Horse Festiwal, wszę­dzie pla­su­jąc się na wyso­kich miej­scach. Na Narodowym Pokazie w Janowie Podlaskim wygra­ła swo­ją kla­sę i zosta­ła brą­zo­wą meda­list­ką kla­czy młod­szych. Wreszcie ciem­no­gnia­dy ogier Cefir – przy­ku­wa uwa­gę ciem­ną maścią, pięk­nym okiem, pra­wi­dło­wą budo­wą i efek­tow­nym ruchem. Jest to ogier, któ­ry bar­dzo lubi być poka­zy­wa­ny i chy­ba dla­te­go zdo­był swój fan­klub, któ­ry wier­nie towa­rzy­szy mu na wszyst­kich poka­zach. Cefir zaczął swo­ją karie­rę poka­zo­wą jako ogier dwu­let­ni zdo­by­wa­jąc tytu­ły Top Five w kla­sie na Wiosennym Pokazie Młodzieży w Białce oraz na Narodowym Pokazie w Janowie Podlaskim. W 2014 roku Cefir pre­zen­to­wa­ny był pię­cio­krot­nie w kate­go­rii ogie­rów trzy­let­nich w Polsce i za gra­ni­cą gdzie wszę­dzie wygry­wał swo­je kla­sy, a pod­czas III Warszawskiego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi w Bukszy zdo­był tytuł Wice czem­pio­na. W 2015 roku był pre­zen­to­wa­ny na sze­re­gu poka­zach a uko­ro­no­wa­niem jego dotych­cza­so­wej karie­ry poka­zo­wej jest tytuł Narodowego Czempiona Polski Ogierów Starszych. Cefir w zeszłym roku roz­po­czął swo­ją karie­rę hodow­la­ną. Ostatni będzie kasz­ta­no­wa­ty Eurogrant OZ. Jest to ogier uro­dzo­ny w Izraelu. Wyhodowany przez Ofera Meiri. Dzierżawiony przez Małopolską Hodowlę Roślin-Stado Ogierów Białka. Chwyta za oko swo­ją egzo­tycz­ną uro­dą oraz bar­dzo efek­tow­nym ruchem. W 2013 roku jako rocz­niak wygrał swo­ja kla­sę i zdo­był brą­zo­wy medal na Wiosennym Pokazie Młodzieży w Białce. W 2014 roku był poka­zy­wa­ny na sze­re­gu poka­zów w Polsce i za gra­ni­cą. Eurogrant pod­czas Wiosennego Pokazu Młodzieży w Białce wygrał swo­ją kla­sę i zdo­był tytuł Czempiona Ogierów Młodszych. Taki sam tytuł zdo­był pod­czas III Warszawskiego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi w Bukszy. Jako ogier trzy­let­ni w Białce zdo­był tytuł Top Five Czempionatu Ogierów Młodszych. On rów­nież w 2015 roku roz­po­czął swo­ją karie­rę hodow­la­ną.

A na deser koni­ki pol­skie z Roztoczańskiego Parku Narodowego. Perły rodzi­mej rasy pry­mi­tyw­nej z rezer­wa­tu zwa­ne­go „Ostoją”, gdzie na co dzień mają dosko­na­łe warun­ki do byto­wa­nia oraz roz­mna­ża­nia. Rezerwat był dwu­krot­nie powięk­sza­ny i dzi­siaj jest to teren o obsza­rze oko­ło 200 ha. Po chwi­lę obec­ną prze­by­wa w rezer­wa­cie klacz Trzmielina, któ­ra tu się uro­dzi­ła (w rok po zało­że­niu Ostoi) jako dru­gi z kolei źre­bak. Liczy sobie już 33 lata i pozo­sta­wi­ła po sobie 22 źre­bię­ta. Jest to naj­star­sza klacz tej rasy w Polsce. Obecnie sta­do liczy 14 szt. (ogier tabu­no­wy, 7 kla­czy matek, przy­chó­wek). Warto dodać, iż w 1996 roku w opar­ciu o zabu­do­wa­nia daw­ne­go fol­war­ku Florianka w Ordynacji Zamojskiej z poło­wy XIX wie­ku utwo­rzo­no dział hodow­li koni­ków w sys­te­mie sta­jen­nym. Obecny stan liczeb­ny to 42 szt. (w tym 14 kla­czy matek). Umieszczane są tam rów­nież mło­de koni­ki odło­wio­ne z rezer­wa­tu. Koniki są pod­da­wa­ne tre­nin­go­wi, któ­ry przy­go­to­wu­je je do użyt­ko­wa­nia zaprzę­go­we­go (brycz­ka, sanie) lub pod sio­dło. Co roku z RPN sprze­da­je ok. 12 szt., więc jeśli się Państwo pospie­szy­cie poka­zy­wa­ne na pły­cie Cavaliady w Lublinie koni­ki mogą zostać wasze. Od marzeń do czy­nów, aby mieć wła­sne­go ruma­ka jak z baj­ki, dzie­lić was będą zale­d­wie metry… :)

Polski Związek Hodowców Koni, Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie zapra­sza­ją na cykl poka­zów hodowlano-użytkowych pt. „Koń spo­wi­ty tęczą” oraz sze­reg dodat­ko­wych atrak­cji przy­go­to­wa­nych na tere­nie Targów Lublin pod­czas Cavaliady 2016.

Hodowca i Jeździec