Aktualności

Test obcego powożącego - zmiana terminu

30 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: ,,,,

Serdecznie zapra­sza­my hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na test obce­go powo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym kla­czy w Bogusławicach. Test odbę­dzie się w dniu 9 czerw­ca 2016 r. (czwar­tek), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne jest na godz. 7:00, a obcym powo­żą­cym będzie Alicja Chodkiewicz.

UWAGA! Z powo­du nagłej koniecz­no­ści zmia­ny ter­mi­nu test odbył się 2 czerw­ca 2016. Za powsta­łe utrud­nie­nia naj­moc­niej prze­pra­sza­my.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec