Aktualności

Honoru gospodarzy bronił Wibaro

14 czerwca 2016 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Pięknie jechał Kamil Grzelczyk par­kur nie­dziel­ne­go Grand Prix na CSIO 5* w Sopocie. Pięknie poko­ny­wał kolej­ne trud­ne zada­nia i sekwen­cje prze­szkód. Pięknie, z dużym wyczu­ciem, świa­do­mie - wszyst­ko za spra­wą wspa­nia­łe­go siwe­go wała­cha Wibaro, któ­ry dum­nie bro­nił hono­ru rodzi­mej hodow­li. Po uda­nym week­en­dzie w Poznaniu teraz wyśmie­ni­cie ska­kał w Sopocie, ten nasz 9-letni wałach Wibaro sp (po Balou du Rouet od Wiagra / Graf Quidam, ho­dowli Mariana Skopa, wła­sno­ści Bogdana Kuchejdy). Gdyby nie prze­szko­da wod­na, osta­tecz­nie sko­czo­na, lecz ze stra­tą 4 pkt. kar­nych, mie­li­by­śmy repre­zen­tan­ta w fina­ło­wej roz­gryw­ce. Niestety tym razem zabra­kło odro­bi­ny szczę­ścia, ale i tak wynik nale­ży uznać za god­ny odno­to­wa­nia suk­ces pol­skiej pary. Stąd nale­ża­ła im się nagro­da spe­cjal­na pre­ze­sa Polskiego Związku Hodowców Koni, któ­rą wrę­czył Krzysztof Kierzek, czło­nek Prezydium PZHK.

fot. Małgorzata Sieradzan

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec