Aktualności

Strzegom Horse Trials znowu bije rekordy

14 czerwca 2016 · Kategoria: WKKW, ·

Największa w Polsce impre­za jeź­dziec­ka - mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go (WKKW) - Strzegom Horse Trials nabra­ła wiel­kie­go roz­pę­du. Tegoroczna, czter­na­sta edy­cja zgro­ma­dzi na star­cie czo­łów­kę świa­to­we­go WKKW i zawi­ta do Morawy koło Strzegomia w dniach 22-26 czerw­ca. Zawody odby­wać się będą na Hipodromie w Morawie i będą pod każ­dym wzglę­dem rekor­do­we: w pro­gra­mie aż 7 mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów, na tra­sie cros­su wie­le nowych prze­szkód, zawo­dy będą trwa­ły całe pięć dni, a na liście zgło­szeń ponad 360 koni oraz aż 10 jeźdź­ców z TOP 50 Rankingu FEI - w tym World Number One - Michael Jung.

ikona cytatZgłoszenia nie­ustan­nie spły­wa­ją. Na chwi­lę obec­ną przy­ję­li­śmy 362 koni z 20 kra­jów. Na liście ocze­ku­ją­cych mamy kolej­ne kil­ka­na­ście koni. Najliczniejsze są repre­zen­ta­cje z Polski, Niemiec, Włoch - mówi Marcin Konarski, dyrek­tor zawo­dów. - Bardzo cie­szy nas obec­ność Światowego Numeru Jeden – Michela Junga, ale na liście zgło­szeń mamy rów­nież wie­le innych sław świa­to­we­go WKKW: Karin Donckers, Linda Algotson, Ingrid Klimke, Dirk Schrade, Stefano Breciarolii, Tim Lips i wie­lu innych. Można śmia­ło już w tej chwi­li powie­dzieć, że Strzegom Horse Trials to jed­ne z naj­po­pu­lar­niej­szych zawo­dów w Europie.

Michael Jung jest aktu­al­nym Mistrzem Olimpijskim (Londyn 2012), Mistrzem Świata (Kentucky 2010) i Mistrzem Europy (Blair Castel 2015, Malmo 2013 i Luhmuhlen 2011) oraz zwy­cięz­ca pre­sti­żo­we­go Wielkie Szlema w WKKW. Michael Jung przy­wie­zie do Strzegomia swo­je dwa naj­lep­sze konie – FischerrocanaFichertakinou. Na jed­nym z nich pla­nu­je start na Olimpiadzie w Rio de Janeiro.

Próba ujeż­dże­nia zosta­ła podzie­lo­na na trzy dni i odbę­dzie się w śro­dę, czwar­tek i pią­tek, cross został podzie­lo­ny na dwa dni pią­tek i sobo­tę. Skoki zosta­ną roze­gra­ne nato­miast w czwar­tek, sobo­tę i nie­dzie­lę. Najważniejszy kon­kurs zawo­dów zali­cza­ny do Pucharu Narodów zosta­nie roze­gra­ny w nastę­pu­ją­cej kolej­no­ści: pią­tek – ujeż­dże­nie, sobo­ta – cross, któ­ry o godz. 11:00 na żywo będzie trans­mi­to­wa­ny do prze­szło 30 kra­jów świa­ta i w nie­dzie­le sko­ki przez prze­szko­dy.

ikona cytatW trak­cie zawo­dów nie zabrak­nie tak­że atrak­cji poza­spor­to­wych dla publicz­no­ści. W pro­gra­mie mamy licz­ne poka­zy, dla naj­młod­szych dmu­cha­ne zjeż­dżal­nie oraz prze­jażdż­ki na kucy­kach. Przed nami już nie­ba­wem wiel­kie jeź­dziec­kie wido­wi­sko – pod­su­mo­wu­je Marcin Konarski.

Bilety już w sprze­da­ży – www.Tixer.pl

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec