Aktualności

Katalog ogierów ras szlachetnych do ZT Bielice

13 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 100-dniowego sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu o pro­fi­lu wierz­cho­wym w ZT Bielice. Kwalifikacja odbę­dzie się w dniach 19-20 czerw­ca.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec