Aktualności

Polskie ardeny błyszczały w Kętrzynie!

13 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Obawy doty­czą­ce pol­skich arde­nów na tle koni z pozo­sta­łych kra­jów oka­za­ły się niczym nie uza­sad­nio­ne. Mimo, iż Polska Księga Stadna ist­nie­je dopie­ro 3 lata, nasi hodow­cy mają bar­dzo dobre konie niczym nie ustę­pu­ją­ce fran­cu­skim czy szwedz­kim. Podczas minio­ne­go week­en­du na Międzynarodowym Czempionacie Koni Ardeńskich oce­nio­nych zosta­ło 41 koni w 4 kla­sach z 5 kra­jów Europy.
W kla­sie kla­czek 2‐letnich wygra­ła szwedz­ka arden­ka Viola, a naj­lep­sza pol­ska klacz Kasja hod. Jarosława Wolaka zaję­ła 3 miej­sce.
W kla­sie kla­czy 3‐letnich wygra­ła pol­ska Vulcana hod. Andrzeja Ślepowrońskiego, a wice­czem­pion­ką zosta­ła klacz z Francji. W kla­sie ogie­rów dwu­let­nich naj­lep­szy oka­zał się kasz­ta­no­wa­ty repre­zen­tant ksie­gi fran­cu­skiej nato­miast pol­ski ogier został wice­cze­czem­pio­nem. Ostatnia kla­sa to ogie­ry doro­słe i tutaj kolej­ność wypa­dła nastę­pu­ja­co: I m‐ce Massiv ze Szwecji, II m‐ce Eliot De L’halvigne z Luksemburga, a III m‐ce Perkoz z Polski.
Szczegółowe wyni­ki przed­sta­wia­ją się nastę­pu­ją­co: Protokół
Wszystkim hodow­com ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!

ketrzyn

Więcej o Czempionacie:

Hodowca i Jeździec