Aktualności

Ponownie zimnuchy w Kętrzynie!

22 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa: ,

Za nami już kil­ka pięk­nych wyda­rzeń hodow­la­nych z koń­mi zim­no­krwi­sty­mi: w maju odbył się kra­jo­wy czem­pio­nat sokól­ski, w czerw­cu mię­dzy­na­ro­do­wy czem­pio­nat koni ardeń­skich oraz czem­pio­nat koni sztum­skich. W okrę­gach prze­pro­wa­dzo­no sze­reg wystaw o zasię­gu woje­wódz­kim. Pozostał nam już tyl­ko ten szcze­gól­ny, wycze­ka­ny, kul­to­wy: Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, któ­ry tra­dy­cyj­nie odbę­dzie się w Stadzie Ogierów w Kętrzynie w dniach 23 – 24 lip­ca br. Podczas czem­pio­na­tu prze­pro­wa­dzo­na będzie rów­nież spe­cja­li­stycz­na wysta­wa koni rasy arden pol­ski.

Konie pre­zen­to­wa­ne będą w gru­pach wie­ko­wych rocz­nia­ków i dwu­lat­ków z podzia­łem na płeć. Ocena odbę­dzie się w sobo­tę, czy­li pierw­sze­go dnia czem­pio­na­tu, w nie­dzie­lę zaś prze­wi­dzia­na jest deko­ra­cja czem­pio­nów oraz poka­zy kon­ne.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­na­mi dla koni pkzard.pol.

Zgłoszenia przyj­mo­wa­ne są do 5 lip­ca br!

Zapraszamy ser­decz­nie!

IMGP0560

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec