Aktualności

Międzynarodowe zawody dla koni huculskich - Węgry

27 lipca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu orga­ni­za­to­ra ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w zawo­dach dla koni hucul­skich, któ­re odbę­dą się w dniach 5-7 sierp­nia 2016 r. w węgier­skiej miej­sco­wo­ści Jósvafő na tere­nie Parku Aggtelek.
Osoby zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o zapo­zna­nie się z for­mu­la­rzem zgło­sze­nio­wym oraz kon­takt z Panią Marianną Marosi, Aggteleki Nemzeti Park, tel:+36 48-506-000, www.huculmenes.hu .

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec