Aktualności

Najlepsze z najcięższych w Janowie!

4 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa: ,

Sama śmie­tan­ka naj­lep­szych koni zim­no­krwi­stych zje­cha­ła do Janowa na jubi­le­uszo­wą X wysta­wę koni ras zim­no­krwi­stych. Wystarczy wspo­mnieć o takich pereł­kach jak Kilta (Sułtan _ Kim Van Achter De Kerk/Igor VannGaasbeek), Marino (Expo De Feulen- Marva II/Junid), Vulcana (Leo 148 – Volcane De Sery/Orion Du Vallon), Framand (Armand – Frajda/Bramin) czy Perkoz (Nestor Ter Massin – Polka De Maucourt/Kenn De Maucourt). 20 doj­rza­łych kla­czy i ogie­rów, a każ­dy z nich z tytu­ła­mi na kon­cie. Pokaz naj­lep­szych z naj­lep­szych: czem­pio­nów wystaw i aukcji. Zwierzęta naj­bliż­sze ide­ało­wi, któ­re każ­dy pra­gnął­by mieć w swo­jej staj­ni. Po wyj­ściu na koło nie wia­do­mo, na któ­rym oko zawie­sić. Wszystkie w dosko­na­łej kon­dy­cji, w kwie­cie wie­ku, zadba­ne, świet­nie przy­go­to­wa­ne do poka­zu, współ­pra­cu­ją­ce z pro­wa­dzą­cym. W stę­pie kro­czą­ce rów­no, ryt­micz­nie, dostoj­nie, w kłu­sie dyna­micz­ne, ela­stycz­ne, pra­cu­ją­ce całym cia­łem. Różnice w oce­nie nie­wiel­kie, każ­dy z nich jest kla­są samą w sobie.

Czempionką kla­czy i naj­wy­żej oce­nio­nym koniem wysta­wy zosta­ła KILTA, hod. Romana Szultki ur.29.03.2010 r., ostat­nio widzia­na w Kętrzynie w wie­ku 2 lat, gdy odbie­ra­ła tytuł czem­pion­ki kra­ju w swo­jej kla­sie. Obecnie klacz hodow­la­na, rosła, bar­dzo typo­wa, dosko­na­le rusza­ją­ca się i dodat­ko­wo nie­zwy­kle spo­koj­na. Klacz marze­nie. O 0,5 pkt słab­szy oka­zał się przed­sta­wi­ciel ogie­rów: arden szwedz­ki MARINO, wł. Andrzeja Derleckiego, nie­zmien­nie prze­pięk­ny, ele­ganc­ki, rów­ny górą i swo­bod­ny w ruchu. Oba czem­pio­ny uzy­ska­ły mak­sy­mal­ne noty za typ.

Zapraszamy do obej­rze­nia gale­rii oraz pro­to­ko­łu z tej wspa­nia­łej impre­zy:

fot. Centa z (Wiomet – Centra/Bras), ur. 23.01.2016 r, hod. Wojciech Święćkowski, wł. Mariola Wiszowata, III m-ce

fot. Vulcana ard.pol. (Leo 148 – Volcane De Sery/Orion Du Vallon), ur. 26.04.2013 r, hod. i wł. Andrzej Ślepowroński, wice­czem­pion­ka

fot. Kilta z (Sułtan _ Kim Van Achter De Kerk/Igor VannGaasbeek), ur. 29.03.2010 r, hod. i wł. Roman Szultka

Bewir z (Ikar – Bewisza/Homer)

fot. Bewir z (Ikar – Bewisza/Homer), ur. 06.02.2013, hod. i wł. Andrzej Ślepowroński

fot. Edi z.niem. (Uded – Elli/Ernst Von Gransee), ur. 10.05.2012, hod. Niemcy, wł. Andrzej Derlecki

fot. Assar L ard.szw.(Junid – Asta L/August Af Horserod), ur. 28.04.2010 r., hod. Szwecja, wł. Roman Szultka

fot. Marino ard.szw. (Expo De Feulen- Marva II/Junid), ur. 19.04.2009 r., hod. Szwecja, wł. Andrzej Derlecki, czem­pion ogie­rów

fot. Framand z (Armand – Frajda/Bramin), ur. 02.01.2009 r., hod. Marek Smoliński, wł. Grzegorz Wiszowaty

fot. Elbadel z.niem. (Endo – Edelblume/Eberhard II), ur. 07.03.2006 r., hod. Niemcy, wł. SK Nowe Jankowice, wystaw­ca: Wojciech Święćkowski

Courtois Des Fraiches persz. (Nistero De Canniere – Opaline 152/Jupe)

fot. Courtois Des Fraiches persz. (Nistero De Canniere – Opaline 152/Jupe) ur. 20.05.2012 r., hod. Francja, wł. Marek Zadrożny

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec