Aktualności

Zawody jeździeckie na plaży, jakich jeszcze nie było!

5 lipca 2016 · Kategoria: Cavaliada, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, ·

W dniach 7 – 10 lip­ca na koło­brze­skiej pla­ży odbę­dą się mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy kon­ne CAVALIADA Summer Jumping.  Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że będzie­my świad­ka­mi nie­zwy­kłe­go spor­to­we­go wido­wi­ska. Jeszcze nigdy, pod­czas żad­nych zawo­dów kon­nych orga­ni­zo­wa­nych w Polsce, hipo­drom nie był zlo­ka­li­zo­wa­ny tak bli­sko morza, na samej pla­ży.

Zawodom towa­rzy­szyć będą tar­gi akce­so­riów jeź­dziec­kich i sprzę­tu jeź­dziec­kie­go. Organizatorzy ser­decz­nie zapra­sza­ją całe rodzi­ny. Nie zabrak­nie bowiem atrak­cji i dla dzie­ci. Oprócz kon­kur­sów wyści­gów na kucach, w któ­rych zmie­rzą się naj­młod­si zawod­ni­cy, prze­wi­dzia­no tak­że ani­ma­cje w Strefie Dziecka. Cavaliada Summer Jumping to nie tyl­ko kon­kur­sy sko­ków przez prze­szko­dy, wraz ze szcze­gól­nie lubia­nym przez publicz­ność kon­kur­sem Potęgi Skoku, pod­czas któ­re­go jeź­dziec­kie pary (czy­li koń i jeź­dziec) poko­nać muszą prze­szko­dy cza­sem mają­ce i wyso­kość dwóch metrów. Na przy­kład, w nie­dzie­lę będzie­my mie­li oka­zję zoba­czyć wspa­nia­łe połą­cze­nie wido­wi­ska i tech­nicz­nej pre­cy­zji, czy­li kon­kurs dowol­ny w ujeż­dże­niu, pod­czas któ­re­go zawod­ni­cy będą wal­czyć pre­zen­tu­jąc wła­sną cho­re­ogra­fię, do akom­pa­nia­men­tu dobra­nej przez sie­bie muzy­ki. Niewątpliwą atrak­cją będą rów­nież poka­zy człon­ków gru­py akro­ba­tycz­nej Horseman Team.

W trak­cie zawo­dów zosta­nie roze­gra­nych dzie­więt­na­ście kon­kur­sów, w tym dwa­na­ście mają­cych ran­gę CSI2* – dwa z nich liczyć się będą do pre­sti­żo­wych Longines Rankings.

Nikt chy­ba się też nie spo­dzie­wał, że debiu­tu­ją­ce w jeź­dziec­kim kalen­da­rzu zawo­dy przy­cią­gną zawod­ni­ków z aż czte­rech kon­ty­nen­tów i 12 państw. Nad try­bu­na­mi powie­wać będą fla­gi: Argentyny, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kirgistanu, Łotwy, Litwy, Meksyku, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. W wyjąt­ko­wej nad­mor­skiej sce­ne­rii wystar­tu­je 112 zawod­ni­ków na 228 koniach. Nie zabrak­nie oczy­wi­ście jeźdź­ców z pol­skiej czo­łów­ki: Jarosława Skrzyczyńskiego, Mściwoja Kieconia, Łukasza KozyMaksymiliana Wechty. Zapowiada się rów­nież nie­ma­łe wyda­rze­nie towa­rzy­skie, swój licz­ny udział w zawo­dach zapo­wie­dzia­ły bowiem zna­ne oso­bi­sto­ści ze świa­ta poli­ty­ki, biz­ne­su i kul­tu­ry.

Bilety na CAVALIADA Summer Jumping moż­na nabyć w nastę­pu­ją­cych miej­scach:

  • www.tixer.pl
  • kio­skach sie­ci RUCH
  • w kasie koło­brze­skie­go Amfiteatru (ul. Fredry 1)
  • w Punkcie Informacji Turystycznej w Kołobrzegu (ul. Dworcowa 1, vis a vis dwor­ca PKP)
  • w Punkcie Informacji Turystycznej w Kołobrzegu (ul. Morska 1)
  • w skle­pie muzycz­nym Flamenco w Kołobrzegu (ul. Giełdowa 7D, obok gale­rii Hosso)

Zapraszamy na show i spor­to­we wyda­rze­nie, jakie­go jesz­cze w Polsce nie było!

CSJ_trybuna

fot. Cavaliada Summer Jumping

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec