Aktualności

Ostateczny ranking koni huculskich (po Rudawce Rymanowskiej) – eliminacje

29 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Przedstawiamy osta­tecz­ny ran­king koni rasy hucul­skiej, któ­re rywa­li­zo­wa­ły w ścież­kach eli­mi­na­cyj­nych w sezo­nie 2016.
Przypominamy, że zgod­nie z Regulaminem Czempionatu pra­wo star­tu w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym koni rasy hucul­skiej (16 – 18 wrze­śnia 2016 r., SKH Gładyszów) uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu – wła­ści­cie­li koni pro­si­my o jak naj­szyb­sze potwier­dze­nie udzia­łu (rów­nież koni rezer­wo­wych, któ­re zaję­ły w ran­kin­gu miej­sca 51 – 60).
Ostateczny ter­min zgło­szeń mija 6 wrze­śnia 2016 r.

Hodowca i Jeździec