Aktualności

Doroczna Konferencja Uniwersytetu Pro Hipico Bono 2016

26 sierpnia 2016 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico Bono zapra­sza na dorocz­ną kon­fe­ren­cję, któ­ra odbę­dzie się w dniach 1 – 2 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w Sierakowie. Tematem prze­wod­nim będzie: „Jeździectwo fran­cu­skie koleb­ką jeź­dziec­twa euro­pej­skie­go”. Główne pre­lek­cje wygło­si gość z zagra­ni­cy – dr Patrice Franchet d’Esperey – wie­lo­let­ni dyrek­tor cen­trum doku­men­ta­cji i jed­no­cze­śnie ecuy­er Cadre Noir w Saumur. Gościem kon­fe­ren­cji będzie rów­nież zna­ny pol­ski beha­wio­ry­sta dr Krzysztof Skorupski, autor popu­lar­nej książ­ki „Psychologia tre­nin­gu koni”.

Hodowca i Jeździec