Aktualności

Zapraszamy na MPMK w skokach przez przeszkody Drzonków 2016

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody, · Rasa: ,,

Już za dwa dni roz­pocz­ną się naj­waż­niej­sze zawo­dy dla mło­dych koni w dys­cy­pli­nie sko­ków przez prze­szko­dy czy­li Mistrzostwa Polski Młodych Koni. Zostaną roze­gra­ne w na tere­nie ośrod­ka spor­to­we­go w Drzonkowie, w dniach 19 – 21.08.

Zgłoszonych zosta­ło 120 koni w wie­ku od 4 do 7 lat. Podczas tych zawo­dów  zosta­nie tak­że roze­gra­ny kon­kurs Grand Prix Ogierów pod patro­na­tem Polskiego Związku Hodowców Koni, w któ­rym pula nagród wyno­si ponad 21 tysię­cy zło­tych pol­skich! Wszyscy zain­te­re­so­wa­ni tą dys­cy­pli­ną mają tak­że moż­li­wość obej­rze­nia naj­lep­szych, mło­dych kla­czy i ogie­rów w sko­kach luzem w Czempionacie Porównawczym Koni ras sp, wlkp i m.

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my!

Hodowca i Jeździec